یکشنبه   1397/02/30
 
 
 
پایه  

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

کتاب کار کامل شد - لوحه نویسی در دفتر چطرنجی انجام شد

اول

 فارسی مرور شد

دوم

 --........................................................................................................................

سوم

 فردا آزمون اجتماعی از کل کتاب برگزار می شود
      چهارم ......................................................................................................

پنجم

 فردا آزمون ریاضی برگزار می شود

ششم

فردا آزمون ریاضی برگزار می شود

 
 
                                                     شنبه   1397/02/29
 
 
 
پایه  

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

انس با قرآن کتاب کار انجام شد - اعداد از 1 تا 10 مرور شد و نوشتن آن تمرین شد

اول

 امتحان ریاضی گرفته شد - فارسی و ریاضی مرور شد - فردا امتحان علوم برگزار می شود-

دوم

 --فردا آزمون روخوانی فارسی برگزار می شود - روخوانی و روان خوانی در منزل تمرین شود

سوم

 فردا آزمون علوم از کل کتاب برگزار می شود
     چهارشنبه فردا آزمون روخوانی قرآن برزار می شود (تمرین شود).

پنجم

 ریاضی دوبار از روی نمونه سوال های دفتر بنویسید و کار کنید . دوشنبه آزمون ریاضی از کل کتاب برگزار می شود-

ششم

ریاضی تمرینات کتاب حل شود - دوشنبه آزمون ریاضی از کل کتاب برگزار می شود - نمونه سوالات سرمشق دو شنبه آورده شود-نمونه سوالات فارسی حل شود-

 
 
                                                سه شنبه   1397/02/25
 
 
 
پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

کاردستی گل با دکمه درست شد - یادآوری اعداد از 1 تا 10 انجام شد- نقاشی آزاد کشیده شد -

اول

ریاضی مرور شد - امتحان املا برگزار شد - کار با چوب خط و چینه انجام شد - شنبه امتحان ریاضی برگزار می شود -

دوم

 --شنبه آزمون بنویسیم از کل کتاب برگزار می شود --

سوم

روان خوانی انس با قرآن در منزل تمرین شود -
     چهارشنبه شنبه آزمون روان خوانی فارسی برگزار می گردد - معنی کلمات و شعر حفظی دارید - از کلمات و معانی آخر کتاب یکبار رونویسی شود - 10 ضرب و 10 تقسیم به روش گسترده و تکنیکی در دفتر مشق بنویسید.

پنجم

شنبه آزمون مطالعات از کل کتاب برگزار می شود -

ششم

نگارش کل کتاب خوانده شود پرسش می شود.

 
 
 
                                               دوشنبه   1397/02/24
 
 
 
پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

کاربرگ رنگ آمیزی شد - کتاب داستان خوانده شد - کتاب ریاضی کامل شد - خمیر بازی انجام شد

اول

فارسی مرور شد - فردا امتحان املا برگزار می شود-

دوم

 --سه شنبه آزمون علوم از کل کتاب برگزار می شود

سوم

فردا آزمون فارسی از کل کتاب برگزار می شود - کتاب و برگه ها مطالعه شود - شعر حفظی پرسیده می شود-
     چهارشنبه فردا آزمون فارسی برگزار می شود - کتاب نوشتاری مطالعه شود و از آن 20 سوال انتخاب کنید و در دفتر مشق تمرین شود-

پنجم

ریاضی دو بار از روی نمونه سوالات دفتر بنویسید و بیاورید - فردا آزمون املا و انشا کل کتاب برگزار می شود - شنبه آزمون اجتماعی از کل کتاب برگزار می شود -

ششم

ریاضی آزمون های آخر فصل خیلی سبز را حل کنید - نمونه سوالات فارسی حل شود - شنبه آزمون فارسی از کل کتاب برگزار می شود -

                                              
 
                                           شنبه   1397/02/22
 
 
 
پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

رریاضی کتاب کار انجام شد - لوحه نویسی در کتاب کار انجام شد - کتاب داستان خوانده شد --

اول

فارسی و ریاضی مرور شد - فارسی روان خوانی پرسیده می شود-

دوم

 دوشنبه آزمون هدیه ها از کل کتاب برگزار می شود --

سوم

علوم فصل 14 و 13 و 12 دوره شود برگه های علوم در منزل حل شود - یک جدول ضرب در دفتر مشق نوشته شود-

چهارم

دو صفحه املا و یک صفحه انشا در دفتر مشق تمرین شود - فردا آزمون املا و انشا برگزار می شود--- -

پنجم

فارسی درس 14 تا آخر خوانده شودپرسش و دوره میشود ریاضی یکبار از روی نمونه سوالات دفتر بنویسید-

ششم

ریاضی برگه نمونه سوالات داده شده را حل کنید و بیاورید فردا آزمون علوم کل کتاب برگزار می شود

 
                                                  چهارشنبه   1397/02/19
 
 
 
پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

رباتیک انجام شد - کاردستی غورباقه درست شد -گنجینه نوآموز حل شد - عروسک بازی انجام شد-

اول

ورزش در سالن انجام شد - سوره های کوتاه قرآنی شنبه پرسیده می شود - ریاضی کار شد - تکالیف دفتر مشق انجام شود-

دوم

 شنبه آزمون ریاضی از کل کتاب گرفته می شود - کپی های ریاضی در منزل حل شود --

سوم

مطالعات دروس 15 تا 18 دوره و پرسش می شود - فارسی درس 14 تا 17 دوره می شود - آزمون ریاضی دوره ای از فصل 7 و 8 برگزار می شود -

چهارم

20 سوال اجتماعی در دفتر مشق تمرین شود - 10عدد ضربب و 10 عدد تقسیم به دو روش گسترده و تکنیکی در دفتر حل شود--- -

پنجم

جلسه آینده هدیه های آسمانی از اول تا آخر کتاب پرسش می شود - یک املا از دروس 7 تا 14 نوشته شود - سه شنبه آزمون املا از کل کتاب برگزار می شود.

ششم

جلسه آینده قرآن از اول تا آخر کتاب پرسش می شود و روخوانی قرآن حتما مطالعه شود - سه شنبه آزمون املا از کل کتاب برگزار می شود - یکی از نمونه سوال های مطالعات به دلخواه حل شود.-

 
 
 
 
 
 
 
سه شنبه   1397/02/18
 
 
 
پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

علوم کتاب کار حل شد -  عدد 10 در دفترآموزش داده شد - کاربا گواش انجام شد - شعر تمرین شد-

اول

فارسی و ریاضی کار شد - رباتیک انجام شد - تکالیف دفتر مشق انجام شود

دوم

 فردا امتحان روخوانی قرآن برگزار می شود - از درس اول تا آخر روخوانی شود - پیام قرآنی و سوره های حفظی تمرین شود--

سوم

مطالهات از درس 11 تا 14 و فارسی از درس 10 و 11 و 12 دوره شود پرسیده می شود - از روی جدول ضرب یکبار بنویسید-

چهارم

یک صفحه انشا با موضوع کارنامه من نوشته شود - 10 عدد تقسیم نوشته و از دو راه قدیم و جدید یا گسترده حل شود--- -

پنجم

فارسی درس 7 تا 14 پرسش و دوره می شود -

ششم

مطالعات نمونه سوال 8 حل شود - علوم نمونه سوال 15 حل شود-

 
 
 
 
 
 
 
 دوشنبه   1397/02/17
 
 
 
پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

کاربرگ واحد کار روستا رنگ آمیزی شد - شعر جشن تمرین شد - بازی انجام شد - خمیربازی انجام شد

اول

ریاضی مرور شد - فارسی روان خوانی کار شد - علوم تا فصل 14 پرسیده می شود - کلمات سخت درس 16 تا 22 را پیدا کنید و بنویسید-

دوم

 فردا امتحان املا برگزار می شود - یک املا از کلمات سخت(کل کتاب) نوشته شود--

سوم

فردا آزمون املا برگزار می شود - حداقل دو صفحه املا نوشته شود - از روی جدول ضرب یک بار در دفتر بنویسید-

چهارم

فردا آزمون هدیه برگزار می شود - 20 سوال هدیه در دفتر مشق تمرین شود-- -

پنجم

درس 10 تا آخر اجتماعی پرسش و دوره می شود - نمونه سوالات اجتماعی حل شود - ریاضی تمرین های فصل 7 را در کتاب حل کنید و برگه نمونه سوالات را حل کنید و بیاورید-

ششم

ریاضی تمرین های فصل 7 را در کتاب حل کنید و برگه نمونه سوالات را حل کنید و بیاورید - نمونه سوالات مطالعات حل شود - فارسی دروس 8 و 9 و 10 خوانده شود دوره و پرسش می شود - شنبه آزمون اجتماعی از اول تا آخر کتاب برگزار می شود-

 
 
 
 
 یکشنبه   1397/02/16
 
 
 
پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

مهارت زندگی کتاب کار حل شد - لوحه نویسی در کتاب کار انجام شد - نقاشی رنگین کمان کشیده شد- ترتیب در دفتر شطرنجی تمرین شد-

اول

5کلمه از درس فارسی پیدا کرده و با آنها جمله بسازید- علوم تا فصل 10 پرسش می شود - روان خوانی فردا پرسیده می شود-

دوم

 علوم درس 1 تا 10 در منزل مطالعه شود - فردا املا از درس 10 تا 17 برگزار می شود - یک املا از درس 10 تا 17 نوشته شود.-

سوم

فردا آزمون هدیه برگزار می شود - کتاب و برگه ها مطالعه شود - یک املا از درس 13 و 14 نوشته شود

چهارم

یآزمون علوم برگزار می شود - 20 سوال علوم در دفتر تمرین شود - چهارشنبه آزمون مطالعات اجتماعی برگزار می گردد- - -

پنجم

شنبه آزمون علوم از کل کتاب برگزار می شود - علوم درس های 8 و 9 و 10 پرسش و دوره می شود - مطالعات دروس 9 تا 13 دوره می شود-

ششم

هدیه های آسمانی جلسه آینده از اول کتاب پرسش می شود - روخوانی قرآن تمرین شود - علوم دروس 4 و 5 و 6 پرسش و دوره می شود - فارسی دروس 4 و 5 و 6 و 7 خوانده شود جلسه آینده پرسش می شود

 
 
 
 
 
 شنبه   1397/02/15
 
 
 
پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

سوره ها کار شد - کاربرگ رنگ آمیزی شد - کتاب کار ریاضی حل شد-

اول

ریاضی مرور شد - فردا فارسی روانخوانی پرسش می شود - قرآن تا آخر کار شود - علوم تا فصل 8 پرسش می شود-

دوم

آزمون بنویسیم برگزار شد -خیلی سبز ریاضی حل شد - زیبا بنویسیم انجام شد - از درس 1 تا 10 هدیه مطالعه شود - املا از درس 17 و نیایش نوشته شود-

سوم

هدیه از درس 13 تا 16 دوره شود - علوم فصل 9 و 10 و 11 مطالعه شود - از روی جدول ضرب یکباربه صورت ستونی  نوشته شود - غلط های آزمون ریاضی تمرین شود -

چهارم

یک صفحه املا از 10 درس اول فارسی نوشته شود - 10 ضرب المثل با معنی آن پیدا کنید و بنویسید - دوشنبه آزمون علوم برگزار می شود - -

پنجم

تمرین های فصل 6 ریاضی در کتاب حل شود - علوم دروس 6 و 7 خوانده شود - پرسش می شود - فارسی و نگارش درس 1 تا 7 پرسش می شود

ششم

تمرین های فصل 6 ریاضی در کتاب حل شود - مطالعات نمونه سوال های کارشده در کلاس پرسش می شود - علوم دروس 2 و 3 و 4 خوانده شود پرسش می شود-

سه شنبه   1397/02/011
 
 
 
پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

کاربرگ نیمه شعبان رنگ آمیزی شد – نوشتن عدد 9 در دفتر آموزش داده شد – گنجینه نوآموز حل شد – کاربرگ روز معلم نقاشی شد-

اول

نیایش درس داده شد – از روی نیایش یک دور نوشته شود – فارسی تا درس رضا املا گفته شود – قرآن تا آخر کار شد (لوحه و سوره ها) علوم تا فصل 5 شنبه پرسیده می شود-

دوم

کپی فارسی و ریاضی حل شود – شنبه آزمون فارسی از کل کتاب گرفته می شود – یک املا از درس 15 و 16 نوشته شود-

سوم

شنبه آزمون دوره ای ریاضی فصل 4 و 5 و 6 برگزار می شود – یک املا از درس 11 و 12 بنویسید – علوم فصل 5 و 6 و 7 و مطالعات از درس 5 تا 9 دوره شود، پرسش می شود-

چهارم

شنبه آزمون ریاضی برگزار می شود – 20 سوال ریاضی در دفتر مشق تمرین شود -

پنجم

فارسی درس 10 تا آخر دوره می شود – معنی کلمه ها خوانده شود – 10 کلمه از نگارش انتخاب کنید و جمله سازی شود-

ششم

مطالعات درس 1 تا 5 خوانده شود جلسه آینده دوره می شود – یک املای دوره ای نوشته شود-

 
 
 
 
 
 
یکشنبه   1397/02/09
 
 
 
پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

مهاجرت پرندگان ،انواع حشرات کتاب کار حل شد . مهارت زندگی: کتاب کار حل شد . لوحه نویسی در کتاب کار -خمیر بازی کردن.
 

اول

تکرار درس چهارفصل - فارسی روان خوانی فردا کامل پرسیده می شود - ریاضی مرور شد -تکلیف در دفتر کامل انجام شود.

دوم

ریاضی تمرین شد - خیلی سبز علوم حل شد - زیبا بنویسیم حل شد - خیلی سبز ریاضی حل شد . علوم دوره شد . فردا آزمون علوم از درس 12 و 13 و 14 گرفته می شود .
 
 

سوم

 
فارسی درس 3 و 4 و 5 دوره شود پرسیده می شود -علوم فصل 3 و 4 و 5 مطالعه شود پرسیده می شود - قرآن انس با قرآن 4 و 5 و 6 و 7 روانخوانی تمرین شود-10 مسئله محیط و مساحت نوشته  حل شود .

 

چهارم

برگه حل شود - دو صفحه جمله سازی بنویسد - آزمون

هدیه برگزار می شود .

پنجم

علوم درس 3 و 4 و 5 خوانده شود دوره شود- آزمون

سرمشق فردا برگزار می شود .

ششم

نمونه سوال علوم حل شده و آورده شود - فردا آزمون سرمشق اجتماعی برگزار می شود .

 
 
 
 
 
 
چهار شنبه  96/10/20
 
 
 
پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

رباتیک انجام شد - قسمت کوه و سنگ پروژه زمین درست شد -کتاب داستان خوانده شد - ورزش انجام شد - کاربرگ گل با گواش انجام شد - کارتون تماشا شد.

اول

آموزش جدول ارزش مکانی انجام شد -تکرار نشانه و- ریاضی تا تم 15 در دفتر کار شود- یکشنبه انتحان ترم فارسی تا نشانه و برگزار می شود.

دوم

شنبه آزمون ریاضی برگزار می شودتا آخر صفحه 63 - کپی ریاضی حل شود -

سوم

شنبه آزمون علوم تا انتهای درس 7 برگزار می شود.کتاب خیلی سبز مطالعه شود - پرسش های دوره ی خیلی سبز علوم در منزل حل شود. ضرب 6 و 7 در منزل تمرین شود.

چهارم

برگه هدیه حل شود - 20 سوال ریاضی از 4 فصل اول کتاب بنویسید و پاسخ دهید. دو صفحه املا از اول کتاب فارسی تا صفحه 87 بنویسید . علوم مطالعه شود

پنجم

یک املا از دو درس آخر نوشته شود - شنبه آزمون علوم ترم برگزار می شود - کتاب کار علوم آورده شود - بروشور ها آورده شود - انشا نوشته شود.

ششم

املا از درس 10 نوشته شود - صفحه 60 نگارش انجام شود - فعالیت های آن انجام شود و سرکلاس نوشته و چسبانده شود.تکالیف جا افتاده از درس تفکر و پژوهش که جا افتاده تکمیل شود - صفحه 78 تفکر داستانش کامل شود.

 
 
 
 
 
 
سه شنبه  96/10/19
 
 
 
 
 
 
پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

واحد کار وسایل نقلیه رنگ آمیزی شد - پروژه زمین قسمت آب (عکس های زیبا ) نشان داده شد - آموزش نشانه ز داده شد - کتاب کار رنگ شد - کاربرگ عدد 4 رنگ آمیزی شد - خمیربازی انجام شد-

اول

ریاضی دسته بندی 10 تایی آموزش داده شد - فارسی نشانه و تکرار شد - فردا املا تا نشانه و برگزار می شود  کاردستی شیر درست شد.

دوم

فردا آزمون علوم برگزار می شود - علوم تمرین شود- خیلی سبز علوم حل شد - یک املا از درس 9 نوشته شود - ریاضی تدریس شد - نمونه سوال علوم حل شد -

سوم

فردا روخوانی قرآن تا آخر روز 33 ام و نماز و اذان و اقامه پرسیده می شود(نوبت اول) علوم فصل 7 مطالعه شود - تمام سوالات برگه پرسیده می شود.

چهارم

سه بند طولانی از درس باغچه اطفال انتخاب کنید و بنویسید و دور فعل و فاعل آن خط بکشید - تمرینات دفتر حل شود - شعر حفظی وروخوانی و معنی کلمات فارسی مطالعه شود..

پنجم

سوالات فارسی پاسخ داده شود - جمع آوری اطلاعات صفحه 65 علوم انجام شود -

ششم

از درس جدید مطالعات اجتماعی 10 سوال با جواب بنویسید.

 
 
 
 
 
 
دوشنبه  96/10/18
 
 
 
 
 
 
پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

انس با قرآن حل شد - مهارت زندگی : با موضوع بازی به همراه اسباب بازی هایمان با دوستان صحبت شد - کاردستی (گل) درست شد - دسبند سفالی درست شد و رنگ زده شد.

اول

ریاضی دسته بندی آموزش داده شد - فارسی نشانه و آموزش داده شد - قرآن آموزش داده شد - فردا آزمون ریاضی (ترم) برگزار می شود.

دوم

ریاضی و علوم و فارسی تدریس شد - چهارشنبه آزمون علوم برگزار می شود (تا آخر درس 6) علوم در منزل تمرین شود - یک املا از درس 10 نوشته شود.

سوم

فردا آزمون هدیه برگزار می شود (نوبت اول درس 1 تا 10) تمرین دفتر ریاضی حل شود -

چهارم

از کلمات سه صفحه آخر باغچه اطفال یک خط بنویسید - تمرینات دفتر حل شود - فردا آزمون علوم برگزار می شود.

پنجم

درس اجتماعی همسایه 1 پرسیده می شود - املا از درس 11 نوشته شود - فردا امتحان فارسی ترم اول برگزار می شود.

ششم

ریاضی صفحه 90 و 91 از کتاب خیلی سبز حل شود - صفحه 59 - 58 - 57 نگارش حل شود - فردا آزمون اجتماعی نوبت اول برگزار می شود.

 
 
 
 
یکشنبه  96/10/17
 
 
 
 
 
 
پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

کاربرگ قسمت خاک انجام شد - علوم: کاشت لوبیا در لیوان توسط دانش آموزان انجام شد - نقاشی کشیده شد - خمیربازی انجام شد - کشیدن چهارگوش در دفتر شطرنجی تمرین شود.

اول

ریاضی جمع اعداد سه رقمی آموزش داده شد - نشانه ک تکرار شد - سه شنبه امتحان ریاضی برگزار می شود - فردا نشانه جدید آموزش داده می شود.

دوم

آزمون قرآن برگزار شد - ریاضی فصل 5 آموزش داده شد - روخوانی قرآن تمرین شد - هدیه تدریس شد - خیلی سبز علوم حل شد - فردا آزمون املا از اول تا آخر درس 8 برگزار می شود - یک املا از درس 1 تا 8 نوشته شود.

سوم

فردا آزمون ریاضی نوبت اول برگزار می شود - 20 سوال ریاضی در دفتر نوشته شود - علوم از سوال 1 تا 23 فصل 7 مطالعه شود.

چهارم

شعر همای رحمت را با خط کتاب بنویسید و حفظ کنید - تمرینات دفتر حل شود - فردا آزمون فارسی برگزار می شود.

پنجم

فردا آزمون ریاضی ترم اول برگزار می شود - کارورزی اجتماعی انجام شود و بیاورید - علوم درس چه خبر (2) پرسش می شود.

ششم

فردا آزمون ریاضی ترم اول  برگزار می شود - روزنامه های دیواری برای سه شنبه آورده شود.10 سوال علوم حل شود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شنبه  96/10/16
 
 
 
 
 
 
پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

انس با قرآن درس کمک کردن به دیگران تدریس شد کتاب کار حل شد - در مورد وسایل گرمایی صحبت شد - کتاب کار حل شد - خط راست ، شکسته ، خمیده آموزش داده شد کتاب کار حل شد - فردا شیر آورده شود.

اول

ریاضی تفریق با شکل آموزش داده شد - فارسی ک آموزش داده شد - علوم تدریس شد - فارسی روان خوانی شد - املا تا نشانه ک برگزار می شود - آزمون فارسی برگزار شد-

دوم

آزمون نگارش برگزار شد - یک املا از کلمات سخت درس 1 تا 8 نوشته شود - املا گفته شد - خیلی سبز ریاضی حل شد - دوشنبه آزمون املا برگزار می شود - فردا آزمون روخوانی قرآن برگزار می شود (از اول تا صفحه 42 )

سوم

فردا آزمون مطالعات نوبت اول برگزار می شود(از اول تا پایان درس 10) برگه ریاضی در منزل حل شود ضرب 5 و 6 تمرین شود.

چهارم

از صفحه 54 کتاب فارسی تا صفحه 87 تمام کلماتی که حروف ص ض ع غ ط ظ ذ ث دارند هر کدام را یکبار بنویسید.تمرینات دفتر حل شود - یک زاویه 180 و 360 درجه بسازید و بیاورید. هدیه مطالعه شود.

پنجم

ریاضی از نمونه سوالات دفتر دوبار نوشته شود - آزمون ریاضی(ترم اول) دوشنبه برگزار می شود- نگارش صفحه 54 و 55 و 57 انجام شود - واژه آموزی دربرگه  a4نوشته شود-

ششم

10 تا سوال علوم پاسخ داده شود - ریاضی از نمونه سوالات دفتر 2 بار نوشته شود - دوشنبه آزمون ریاضی (ترم اول ) برگزتر می شود -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چهارشنبه  96/10/13
 
 
 
 
 
 
پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

سوره ناس ، توحید ، کوثر تمرین شد - رباتیک کارشد - کتاب داستان خوانده شد - کاردستی با سفال انجام شد.

اول

جمع و تفریق با کمک شکل انجام شد - قرآن درس داده شد - نشانه اُ ی تمرین شد -

دوم

نگارش فارسی انجام شد خیلی سبز کار شد - کپی فارسی حل شود - شنبه امتحان نگارش فارسی از اول تا پایان درس 8 برگزار می شود- روخوانی و حفظ شعر تمرین شود-

سوم

شنبه آزمون نوبت اول فارسی تا انتهای درس هشتم برگزار می شود - کتاب نگارش و فارسی و برگه ها مطالعه شود - جدول ضرب 2 و 3 و 4 پرسیده می شود - تمرین دفتر ریاضی نوشته شود -

چهارم

از غلط های آزمون جامع یکبار نوشته شود و پاسخ دهید - تمرین های دفتر حل شود- آزمون املا و انشا برگزار می شود-

پنجم

انشا نوشته شود - دوشنبه امتحان علوم (ترم اول برگزار می شود) - لغات سخت درس نام نیکو نوشته شود-یکشنبه امتحان هدیه های آسمانی ترم اول برگزار می شود-

ششم

انشا نوشته شود - دوشنبه امتحان علوم نوبت اول برگزار می شود - 10 سوال از آرایه فارسی نوشته شود-هدیه های آسمانی روز یک شنبه امتحان نوبت اول برگزار می شود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................................................................................................................................................................
 
 
چهارشنبه 96/02/27
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

...................................................................

اول

شنبه 96/02/30آزمون ریاضی برگزار می گردد. آدینه ها حل شود.

دوم

یکشنبه 96/02/31 آزمون علوم برگزار می گردد. شنبه روخوانی فارسی پرسیده می شود.

سوم

شنبه 96/02/30 آزمون روخوانی فارسی و یک شنبه آزمون علوم برگزار می گردد.

چهارم

شنبه 96/02/30 آزمون علوم و یکشنبه 96/02/31 آزمون مطالعات برگزار می گردد..

پنجم

شنبه 96/02/30 آزمون علوم و یکشنبه 96/02/31 آزمون مطالعات برگزار می گردد..

 
 
 
 
 
 
سه شنبه 96/02/26
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

.................................................................

اول

چهارشنبه 96/02/27 آزمون املا و یک شنبه 96/02/31 آزمون ریاضی برگزار می شود. تکالیف و املاء نوشته شود.

دوم

15 سوال بنویسیم نوشته شود. چهارشنبه 96/02/27 آزمون فارسی و یکشنبه 96/02/31 آزمون علوم برگزار می شود.

سوم

چهارشنبه 96/02/27 آزمون فارسی و یک شنبه 96/02/31 آزمون علوم برگزار می گردد.

چهارم

چهارشنبه 96/02/27 آزمون املا و شنبه 96/02/30 آزمون علوم برگزار می گردد.

پنجم

چهارشنبه 96/02/27 آزمون املا و شنبه 96/02/30 آزمون علوم برگزار می گردد.

 
 
 
دوشنبه 96/02/25

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

...............................................................................

اول

سه شنبه 96/02/26 آزمون جمله سازی و چهارشنبه آزمون املا برگزار می شود.تکالیف و املا نوشته شود. چند تمرین جمله سازی بنویسید.

دوم

سه شنبه96/02/26 آزمون املاو چهارشنبه آزمون فارسی برگزار می شود.املا از اول تا آخر کتاب نوشته شود. 10 سوال ((بنویسیم)) نوشته شود.

سوم

چهارشنبه آزمون فارسی برگزار می شود. کتاب فارسی ، نوشتاری و برگه های فارسی مطالعه شود.

چهارم

سه شنبه 96/02/26 آزمون ریاضی و چهارشنبه آزمون املا برگزار می شود. از 18 سوال ریاضی یکبار بنویسید.

پنجم

سه شنبه 96/02/26 آزمون ریاضی و چهارشنبه آزمون املا برگزار می گردد. سوالات ریاضی تمرین شود.

 
 
 
 
 
 
 
یکشنبه 96/02/24
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

...................................................................

اول

املاء نوشته شود .زیر املا چند تمرین ریاضی بنویسید. فردا 96/02/25 امتحان قرآن برگزار می گردد.

دوم

سه شنبه 96/02/26 آزمون املاء برگزار می گردد.چهارشنبه 96/02/27 آزمون فارسی برگزار می گردد.یک املای کامل از ابتدا تا انتهای کتاب نوشته شود. غلط های دفتر املا نوشته شود.

سوم

دو صفحه املا از کل کتاب فارسی بنویسید. فردا 96/02/25 آزمون املاء و واژه های پایان کتاب همراه با معنی آنها دارید.

چهارم

96/02/26 سه شنبه آزمون ریاضی برگزار می گردد.96/02/27 چهارشنبه آزمون املاء برگزار می گردد.

پنجم

96/02/26 سه شنبه آزمون ریاضی برگزار می گردد.96/02/27 چهارشنبه آزمون املاء برگزار می گردد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
شنبه 96/02/23
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

...........................................................................

اول

تکالیف و املا نوشته شود. دوشنبه آزمون قرآن برگزار می گردد.

دوم

سه شنبه آزمون املا برگزار می شود. از غلط های دفتر املا هر کدام دو خط در دفتر مشق بنویسید.

سوم

از دفتر املا همه غلط های املایی را پیدا کرده و از هر کدام 2 خط بنویسید.

 

چهارم

سه شنبه96/02/26 آزمون ریاضی برگزار می گردد.علوم جلسه آینده تست سوال جهت امادگی امتحان پایانی برگزار می گردد.

پنجم

سه شنبه 96/02/26آزمون ریاضی برگزار می گردد.

 
 
 
چهارشنبه 96/02/20
 
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

..........................................................................................

اول

شنبه 96/02/23 آزمون علوم برگزار می گردد. آدینه ها حل شود. 3 املا نوشته شود.

دوم

شنبه 96/02/23 آزمون ریاضی برگزار می گردد. کپی ریاضی حل شود ، 30 سوال ریاضی در دفتر نوشته شود.

سوم

شنبه 96/02/23 آزمون ریاضی برگزار می شود. برگه حل شود.

چهارم

شنبه 96/02/23 آزمون هدیه های آسمانی برگزار می گردد . 2 صفحه املا بنویسید.

پنجم

شنبه 96/02/23 آزمون هدیه های آسمانی برگزار می گردد . 1 صفحه املا بنویسید.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
سه شنبه 96/02/19
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

................................................

اول

تکالیف را با دقت بنویسید. املا نوشته شود. چهارشنبه 96/02/20 آزمون علوم برگزار می شود. شنبه 96/02/23 آزمون قرآن برگزار می گردد.

دوم

96/2/20 چهارشنبه آزمون هدیه برگزار می گردد. هدیه در منزل تمرین شود.(تمام سوالات متن کتاب خوانده شود. ) کپی ریاضی حل شود. شنبه 96/02/23 آزمون ریاضی برگزار می گردد.

سوم

برگه را حل کنید روز چهارشنبه 96/02/20 آزمون اجتماعی برگزار می گردد.شنبه 96/02/23 آزمون ریاضی برگزار می گردد.

چهارم

96/02/20 آزمون قرآن برگزار می گردد.شنبه 96/02/23 آزمون هدیه برگزار می گردد. یک صفحه املا بنویسید. ازروی 14 نمونه سوال ریاضی دفتر یکبار با جواب بنویسید. یکشنبه دفتر ریاضی ، روزنگار یک عدد خودکار به همراه داشته باشید.

پنجم

96/02/20 آزمون قرآن برگزار می گردد.شنبه 96/02/23 آزمون هدیه برگزار می گردد. یک صفحه املا بنویسید. ازروی 18 نمونه سوال ریاضی دفتر یکبار با جواب بنویسید. یکشنبه دفتر ریاضی ، روزنگار یک عدد خودکار به همراه داشته باشید.

 
 
 
 
دوشنبه 96/02/18
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

............................................................

اول

تکالیف را با دقت بنویسید . املا نوشته شود. چهارشنبه 96/02/20 آزمون علوم  برگزار می گردد.

دوم

چهارشنبه 20 اردیبهشت آزمون هدیه  برگزار می گردد. هدیه آسمانی در منزل تمرین شود. کپی فارسی حل شود. املا از درس 15 تا 17 نوشته شود.

سوم

برگه را حل کنید. اشکالات ریاضی خود را از تمام برگه ها و کتاب پیدا کرده و برای رفع اشکال به کلاس بیاورید.روز چهارشنبه 20 اردیبهشت آزمون اجتماعی  برگزار می شود.

چهارم

96/02/20 آزمون قرآن برگزار می گردد. علوم مرور کلی از فصل ها انجام شود. یک صفحه املا بنویسید.

 

پنجم

96/02/20 آزمون قرآن  برگزار می گردد. علوم مرور کلی از فصل ها انجام شود. یک صفحه املا بنویسید.انشاء نوشته شود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
یکشنبه 96/02/17
 
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

.....................................................................

اول

دوشنبه 96/02/18 آزمون  فارسی و چهارشنبه 96/02/20 آزمون  علوم برگزار می گردد.املا نوشته شود. ریاضی دوره شود.

دوم

فردا دوشنبه 96/02/18 آزمون  قرآن برگزار می گردد. رو خوانی آیات و عبارات قرآنی در منزل تنمرین شود. کپی ریاضی حل شود.

سوم

برگه را حل کنید . یک کتاب داستان کوتاه را به صورت خلاصه و بند نویسی در دفتر بنویسید. 96/02/18 آزمون روخوانی قرآن و نماز دارید . روز چهارشنبه 96/02/20 آزمون اجتماعی برگزار می شود.

چهارم

دوشنبه 96/02/18 آزمون ترم دوم فارسی و چهارشنبه 96/02/20 آزمون  قرآن برگزار می گردد.نمونه سوالات ریاضی را حل کنید.

پنجم

دوشنبه 96/02/18 آزمون ترم دوم فارسی و چهارشنبه 96/02/20 آزمون قرآن برگزار می شود. از روی نمونه سوالات ریاضی یکبار بنویسید.

 
 
 
 
 
شنبه 96/02/16
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

..................................................

اول

فردا یکشنبه 96/02/17 آزمون فارسی مستمر برگزار می گردد. دوشنبه 96/02/18 آزمون فارسی  برگزار می شود. املا نوشته شود. تکالیف را به دقت بنویسید.

دوم

دوشنبه آزمون روخوانی قرآن گرفته می شود. روخوانی عبارات و آیات قرآنی و سوره ها در منزل تمرین شود. کپی فارسی حل شود. از درس 10 تا 14 املا نوشته شود.

سوم

برگه را حل کنید . اجتماعی پرسیده می شود. دوشنبه آزمون روخوانی قرآن و نماز برگزار می گردد.

چهارم

دوشنبه 96/02/18 آزمون پایان ترم فارسی برگزار می گردد. علوم خوانده شود.

پنجم

دوشنبه 96/02/18 آزمون فارسی برگزار می گردد. یک صفحه املا بنویسید. علوم خوانده شود.

 
 
 
 
 
چهارشنبه 96/02/13
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

......................................................

اول

3املا از درس اول تا آخر کتاب فارسی بنویسید.اندیشه و تلاش را کامل کنید.شنبه 96/2/16 آزمون جامع کلی(تمامی فصول) برگزار می گردد.

دوم

اندیشه و تلاش حل کنیدو شنبه بیاورید. آزمون جامع شنبه 16 اردیبهشت از تمامی فصول برگزار می گردد. کپی ها حل شود.

سوم

برگه را حل کنید . اندیشه و تلاش را کامل نموده و بیاورید.آزمون جامع شنبه 16اردیبهشت آزمون جامع (کلیه فصول) برگزار می گردد.

چهارم

شنبه 16 اردیبهشت آزمون جامع از کلیه فصول برگزار می گردد. اندیشه و تلاش را تکمیل کرده و بیاورید

دو شنبه 18 اردیبهشت امتحان فارسی برگزار می گردد.

پنجم

5 درس اول مطالعات پرسیده می شود.شنبه 16 اردیبهشت آزمون جامع از کلیه فصول برگزار می گردد. اندیشه و تلاش را تکمیل کرده و بیاورید

دو شنبه 18 اردیبهشت امتحان فارسی برگزار می گردد.

 
 
 
 
   دوشنبه 96/02/11
 
 
اطلاعیه:به مناسبت روز معلم (روز سه شنبه 96/02/12 ) مدرسه رأس ساعت 12:30 تعطیل
می شود.
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

.................................................................

اول

شعر معلم روان خوانی شود. انشای روز معلم را تمرین کنید. دکلمه جشن الفبا تمرین شود. املا نوشته شود.

دوم

مسئله های دفتر حل شود. از درس 5تا10 فارسی املا نوشته شود . درس های 10 تا 14 علوم پرسیده می شود. کپی فارسی حل شود.

سوم

برگه را حل کنید. 20 جمله از کتاب پیدا نموده و فعل ،فاعل و مفعول آن را مشخص کنید . علوم از کل کتاب آزمون برگزار می گردد. اندیشه و تلاش را حل کنید.

چهارم

دو درس 1 و 2 علوم پرسیده می شود. یک صفحه املا بنویسید. درس 13 و 14 فارسی پرسیده می شود.

پنجم

یم صفحه املا بنویسید . درس 8 و 9 مطالعات پرسیده می شود. اندیشه و تلاش حل شود. علوم خوانده شود.

 
 
 
 
یک شنبه 96/02/10

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

..................................................................................

اول

در مورد روز معلم انشا بنویسید. تکالیف نوشته شود. املا نوشته شود. زیر املا چند تمرین ریاضی مبحث یکان دهگان و صد گان بنویسید. اندیشه و تلاش حل شود. (هرشب 2 صفحه)

دوم

اندیشه و تلاش بخش فارسی حل شود. کپی فارسی حل شود. فردا آزمون فارسی از اول تا آخر گرفته می شود. از درس 1 تا 5 املا نوشته شود.

سوم

20 کلمه فعل 20کلمه فاعل و 20 کلمه مفعول از کتاب فارسی پیدا کنید و بنویسید. برگه را حل کنید . آزمون فارسی برگزار می شود.

چهارم

یک صفحه املا بنویسید . درس 11 و 12 فارسی پرسیده می شود. از نمونه سوالات ریاضی یکبار با جواب بنویسید. اندیشه و تلاش حل شود.

پنجم

یک صفحه املا بنویسید . درس 10-11-12فارسی پرسیده می شود. تمرین های فصل 4 و 7 ریاضی در کتاب حل شود. اندیشه و تلاش حل شود.

 
 
 
 
شنبه 96/02/9
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

......................................................................

اول

ریاضی مبحث یکی،ده تایی،صدتایی تمرین شود.از اول کتاب تا نشانه (ن)به صورت کلمه کلمه املا بنویسید.زیر املا چند تمرین جمله سازی نوشته شود.

دوم

کپی ریاضی حل شود .20 سوال ریاضی از اول تا آخر نوشته شود. فردا آزمون ریاضی از اول تا آخر برگزار می شود. درس 6 تا 10 علوم پرسیده می شود. از روی کلمات نوشته شده در دفتر یک خط بنویسید.

سوم

جدول ضرب 1 تا 10 نوشته شود. 20 کلمه از کتاب فارسی انتخاب نموده و با آنها جمله بسازید . کل اجتماعی پرسیده می شود.

چهارم

درس علوم را جهت آزمایشات کلاسی دوره کنید . یک صفحه املا بنویسید . درس 7 و 10 فارسی پرسیده می شود.

پنجم

یک صفحه املا بنویسید. درس های 15 -14-13 فارسی پرسیده می شود. دانش آموزان منتخب برای کنفرانس علوم آماده باشند.

 
 
 
 
 
 
چهارشنبه 96/02/06
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

.....................................................

اول

....................................................................

دوم

15سوال ریاضی از اول تا آخر کتاب در دفتر نوشته شود. از درس اول تا آخر کتاب فارسی یک صفحه املا نوشته شود. درس 6 تا 9 علوم پرسیده می شود.

سوم

برگه را حل کنید. آزمون ریاضی از کل کتاب برگزار می گردد. یک املا نوشته شود.

چهارم

برگه را حل کنید . یک صفحه املا بنویسید . درس 6 و 7 فارسی پرسیده می شود.

پنجم

یک صفحه املا بنویسید . درس های 17-18-19 مطالعات پرسیده می شود.

 
 
 
دوشنبه 96/02/04
 
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

..............................................................

اول

مسائل صفحات 167 و 168 ریاضی تمرین شود.2 املا نوشته شود . زیر املا ها مسئله ریاضی نوشته شود. فارسی و علوم دوره شود.

دوم

از درس اول تا آخر املا نوشته شود. چهارشنبه از اول تا آخر کتاب فارسی املا گفته می شود. کپی فارسی و ریاضی حل شود.

سوم

با هر یک از موضوعات زیر یک بند با رعایت علائم نگارشی بنویسید. (اوقات فراغت - بهترین هدیه به پدر و مادر- رعایت حقوق دیگران - بهداشت فردی) یک املا از کلماتی که حروف ص- ض- ط-ظ-ژ-ع-غ-ث دارند بنویسید .آزمون فارسی از معنی کلمات هم خانواده و مخالف ها برگزار می شود.

چهارم

برگه فارسی حل شود . درس ارزش علم رهایی از قفس پرسیده می شود . یک صفحه املا بنویسید. دو درس 5 و 6 علوم پرسیده می شود.

پنجم

دو درس 1 و 2 علوم پرسیده می شود .دوره آزمایشات کتاب انجام می شود. یک صفحه املا بنویسید . برگه حل شود. 3 درس آخر کتاب مطالعات اجتماعی پرسیده می شود.

 
 
 
یک شنبه 96/02/03
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

........................................................................

اول

شعر شادیم و پاک و خندان و چهار فصل حفظ شود . داستان روباه و خروس روان خوانی شود. املا نوشته شود. زیر املا چند تمرین ریاضی از صفحه ی 162 کتاب ریاضی (مبحث ساعت) نوشته شود.

دوم

از درس 15 تا 17 املا نوشته شود. کپی ها حل شود.

سوم

از کلمه و معنی های آخر کتاب هر کدام یک بار بنویسید . از جدول ضرب 1 تا 10 از حفظ نوشته شود. از فصل 11 و 12 و 13 علوم آزمون دارید.

چهارم

تمرین های فصل سوم کتاب ریاضی در کتاب حل شود . تمرین های صفحات 41-42-43-44 از کتاب خیلی سبز ریاضی حل شود. ضرب 2 تا 9 را 5 بار بنویسید . یک صفحه املا بنویسید. از درس 3 و 4 فارسی پرسیده می شود.

پنجم

برگه فارسی حل شود. از کل کتاب فارسی آزمون برگزار می شود. تمرین های فصل 5 و 6 در کتاب حل شود.سوالات صفحات 98-99-100-101-102-103کتاب خیلی سبز را بنویسید و حل کنید.

 
 
 
شنبه 96/01/02
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

...................................................................

اول

درس پیامبر مهربان روان خوانی شود .تکالیف و املا نوشته شود . زیر املا چند تمرین جمله سازی بنویسید . حروف (ذ) را به هر چه به ذهنتان می رسد تبدیل کنید. فردا آزمون جمله سازی دارید.

دوم

از درس نیایش یک بار رونویسی کنید . از درس مثل دانشمند یک صفحه املا بنویسید . کپی ریاضی حل شود.

سوم

از درس 11 تا آخر کتاب اجتماعی آزمون برگزار می شود . سوالات را حل کنید.

چهارم

یک صفحه املا از دروس 1 و 2 بنویسید . درس 1 و 2 فارسی پرسیده می شود. علوم دروس 7 و 8 پرسیده می شود.

پنجم

علوم دروس 3 و 4 پرسیده می شود. آزمون هدیه های آسمانی روز چهارشنبه برگزار می شود.

 
 
 
 
چهارشنبه 96/01/30
 
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

................................................................

اول

درس پیامبر مهربان روان خوانی شود. تکالیف را بخوانید و بنویسید . 3 املا نوشته شود و زیر آن ها چند تمرین ریاضی و جمله سازی بنویسید . 5 فلش کارت درست کنید. 5 مسئله از خودتان بنویسید . شنبه 96/2/2 آزمون ریاضی برگزار می گردد.

دوم

کپی فارسی و ریاضی حل شود. املا از درس 13 تا 15 نوشته شود . شنبه علوم از درس 4 تا 6 پرسیده می شود.

سوم

از کلمات درس 15 تا آخر کتاب هر کدام یک کلمه بنویسید.از کل کتاب یک املا بنویسید . برگه را حل کنید . از دو فصل آخر ریاضی آزمون دارید.

چهارم

برگه حل شود. یک صفحه املا بنویسید . شنبه 96/2/2 آزمون مطالعات اجتماعی از کل کتاب برگزار می شود.

پنجم

برگه حل شود. درس های 14 و 15 و شعر بال در بال پرستو ها پرسیده می شود. از درس 13 تا
آخر کتاب هدیه های آسمانی روز شنبه 96/2/2 آزمون برگزار می شود

 
 
 
 
سه شنبه 96/01/29
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

..................................................................

اول

فارسی روان خوانی شود. املا نوشته شود. تکالیف کامل شده و زیر آن از صفحات 160-161 کتاب ریاضی سوال بنویسید.

دوم

کلمات مهم درس مثل دانشمندان نوشته شود . از همان درس یک صفحه املا بنویسید. کپی هدیه حل شود. درس 6 تا10 هدیه تمرین و خوانده شود.

سوم

از کلمات درس 9 تا درس 14 هر کدام یک بار بنویسید . سوالات را حل کنید . همه کلمات آخر کتاب فارسی با معنی پرسیده می شود.

چهارم

درس مدرسه هوشمند کتاب نوشتاری حل شود. شنبه 96/02/02 از کل کتاب مطالعات اجتماعی آزمون برگزار می شود. از نمونه سوالات ریاضی یک بار با جواب بنویسید . صفحات 94 و 95 و 96 کتاب خیلی سبز حل شود. یکشنبه آزمون ریاضی برگزار می شود.

پنجم

یک صفحه املا بنویسید . درس 12 و 13 فارسی پرسیده می شود. تمرین های صفحات 96 و 97 کتاب خیلی سبز  را حل کنید از نمونه سوالاتی که در کلاس گرفته شده یک بار با جواب بنویسید

 
 
 
دوشنبه 96/01/28
 
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

........................................................

اول

تکالیف خوانده و نوشته شود .یک املا بنویسید و زیر آن چند تمرین ریاضی (از صفحات 156 - 158- 159 کتاب ریاضی) نوشته شود.نشانه (عین) را به هر چه به ذهنتان می رسد تبدیل کنید.

دوم

از درس مثل دانشمندان یک بار بنویسید . از همان درس یک املا بنویسید . کپی ریاضی حل شود.

سوم

از کلمات 8 درس اول کتاب هر کدام یک بار بنویسید . سوالات را حل کنید . 10 درس اول هدیه های آسمانی پرسیده می شود.

چهارم

یک صفحه املا و یک صفحه انشا بنویسید . 3 درس 9 -10-11 علوم پرسیده می شود.

پنجم

یک صفحه املا و یک صفحه انشا بنویسید . درس های 9-10-11 پرسیده می شود. علوم درس 5 و 6 و 7 پرسیده می شود.

 


 
 
یک شنبه  96/01/27
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

...........................................................................

اول

درس لاک پشت و مرغابی ها روان خوانی شود . املا نوشته شود. سرمشق ها خوانده و نوشته شود. 5 فلش کارت تهیه شود. در صفحه 104 کتاب فارسی با موضوع محل زندگی من انشا بنویسید.

دوم

کپی فارسی و ریاضی حل شود یک املا از دروس 10 تا 12 گفته شود.

سوم

برگه را حل کنید . صفحه سوم درس حلزون رونویسی شود. علوم از درس 3 تا 9 پرسیده می شود.

چهارم

مطالعات دروس 20-21-22 پرسیده می شود.

پنجم

...............................................................

 
 
شنبه 96/01/26
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

...........................................................................

اول

فارسی درس ط تمرین شود.تکالیف و املا نوشته شود. زیر املا چند تمرین ریاضی و چند تمرین جمله سازی نوشته شود.نشانه ط را به هر چه به ذهنشان می رسد تبدیل کنند.

دوم

فردا هدیه های آسمانی درسهای 16 تا 18 پرسیده می شود. املا از درس 7 تا آخر درس 9 نوشته شود. کپی علوم حل شود.

سوم

صفحه دوم درس حلزون رونویسی شود . برگه را حل کنید . 10 درس اول اجتماعی پرسیده می شود.

چهارم

قرآن جلسه آینده از دروس 10-11-12 آزمون کتبی یا شفاهی برگزار می گردد.

مطالعات دروس 17-18-19 پرسیده می شود.برگه مطالعات حل شود.

هدیه های آسمانی جلسه آینده از دروس 10-11-12 آزمون کتبی یا شفاهی برگزار می گردد.

علوم دروس 11-12-13 به صورت کنفرانس دوره می گردد.

پنجم

برگه فارسی حل شود.  جلسه آینده آزمون قرآن  از دروس 10-11-12 به صورت کتبی برگزار می گردد. آزمون هدیه های آسمانی از دروس 10-11-12 بصورت کتبی برگزار می گردد.علوم از دروس 9 -10-11 پرسش می شود.

 
 
 
چهارشنبه 96/01/23
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

.........................................................................

اول

درس خاطرات انقلاب روان خوانی شود 5 فلش کارت تهیه کنید. 3 املا نوشته شود و زیر آن چند تمرین ریاضی و جمله سازی نوشته شود. کپی حل شود.

دوم

شنبه آزمون فارسی از دروس 14 تا 16 برگزار می گردد. کپی ها حل شود.یک املا از درس 4 تا 6  نوشته شود . شنبه از درس 4 تا 6 املا گفته می شود.

سوم

 تمرین صفحه 144 ریاضی حل شود.برگه را حل کنید . از صفحه اول درس آفرینش حلزون رونویسی شود. قرآن از 5 درس اول روان خوانی پرسیده می شود

چهارم

جلسه آینده از درس 9 - 8 - 7 قرآن آزمون کتبی و شفاهی برگزار می گردد. فارسی درک و دریافت حل شود . یکشنبه شعر حفظی پرسیده می شود. برگه را حل کنید . مطالعات شنبه درس های 14 و 15 و 16 پرسیده می شود.

پنجم

امتحان قرآن از درس 7-8-9 به صورت کتبی برگزار می شودبرگه  ها حل شود. شنبه فارسی از درس 5 تا 8 پرسیده می شود.دوشنبه امتحان مطالعات از کل کتاب برگزار می گردد.جلسه آینده امتحان هدیه های آسمانی از دروس 7-8-9 به صورت کتبی برگزار می گردد.

 


 
 
 
    دوشنبه 96/01/21
 
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

....................................................................

اول

درس (رضا) روان خوانی شود .صفحات 146 و 147 و 149 تمرین شود. نشانه (ض)را به هر چه به ذهنتان می رسد تبدیل کنید . کپی ها حل شود.

دوم

کپی های ریاضی حل شود. چهارشنبه آزمون ریاضی از صفحات 109تا126 گرفته می شود . از درس پرواز قطره املا نوشته شود. چهارشنبه از درس پرواز قطره املا گفته می شود.

سوم

برگه را حل کنید.

چهارم

علوم جلسه آینده دو درس پرسیده می شود. یک صفحه املا بنویسید. از صفحه 135 رونویسی شود. درس های 11 و 12 و13 و 14 و 15 مطالهات پرسیده می شود.

پنجم

چهارشنبه از درس 1 تا 4 فارسی پرسیده می شود. یکشنبه امتحان سرمشق مطالعات دارید . یک صفحه املا نوشته شود. صفحات 88 -89-90-91نوشتاری حل شود. جلسه آینده درس 22 مطالعات پرسیده می شود. برگه را حل کنید.

 
 
 
یک شنبه96/01/20
 
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

..................................................

اول

درس رضا (ض) روان خوانی شود. سرمشق و املا نوشته شود.سوره نصر لوحه ها و داستان تمرین شود 5 فلش کارت برای حرف (ض) تهیه شود .فردا آزمون ریاضی برگزار می گردد.

دوم

کلمات مهم درس پرواز قطره نوشته شود .یک املا از درس پرواز قطره نوشته شود.اعداد زوج و فرد مانند نمونه ی داخل دفتر تا 50 نوشته شود.

سوم

از درس چشم های آسمان رونویسی کنید . آزمون ریاضی از فصل محیط و مساحت و جمع و تفریق 4 رقمی برگزار می شود.

چهارم

تمرین های صفحات 151 و 152 و 153 ریاضی در دفتر و فرهنگ نوشتن در کتاب نوشته شود .2بار ضرب 2 تا 9 را بنویسید .یک صفحه املا بنویسید.

پنجم

یک صفحه املا بنویسید از درس اول تا درس 4 پرسیده می شود.ریاضی از نمونه سوالات یکبار با جواب نوشته شود.کتاب خیلی سبز صفحات 117 و 118 و 119 حل شود.

 
 
 
شنبه 96/1/19
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

....................................................

اول

فارسی درس حلزون و ریاضی صفحات 144 و 145 تمرین شود.فردا آزمون فارسی برگزار می گردد. املا نوشته شود.

دوم

یکبار از روی صفحه دوم درس پرواز قطره رونویسی شود. کپی فارسی حل شود. فردا آزمون بنویسیم از درس 14 تا 15 برگزار می گردد.

سوم

سوالات را حل کنید .از کلماتی که حروف ط - ظ- ذ - ژ - ز - ص - ض - ث دارند هر کدام یک خط بنویسید.آزمون علوم از فصل 11 برگزار می گردد.

چهارم

جلسه آینده امتحان قر آن از سه درس 4 و 5 و 6.

درس 1 و 2 و 3 و 4 مطالعات آزمون برگزار می گردد.

درس 4 تا آخر درس 6 هدیه های آسمانی جلسه آینده به صورت کتبی برگزار می شود.

علوم درس های 13 و 12 از کتاب درسی و کتاب خیلی سبز دوره و پرسش انجام می شود.

پنجم

یک صفحه املا بنویسید درس جوان و راهزن رونویسی شود. علوم جلسه آینده از درس 11 و 12 پرسش انجام می شود. امتحان قرآن از درس 4 تا آخر درس 6 بصورت کتبی جلسه آینده برگزار می شود.

 


 
 
چهارشنبه 95/1/16
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

................................................

اول

درس حلزون روان خوانی شود.3 املا نوشته شود .حرف (ح) را به هر چه به ذهنتان میرسد تبدیل کنید. آدینه حل شود.

دوم

یکبار از روی صفحه اول پرواز قطره نوشته شود . کپی فارسی و ریاضی حل شود.

سوم

از کلمات درس اگر جنگل نبود هر کدام یک خط بنویسید .سوالات را حل کنید.علوم پرسیده می شود. آزمون فارسی برگزار می گردد.

چهارم

شنبه امتحان قرآن به صورت کتبی از درس 1 تا آخر درس 3

نوشتاری صفحات 98 و 97 حل شود. از روی درس پرسشگری رونویسی شود. شنبه از درس 1 تا آخر 3 هدیه های آسمانی امتحان کتبی گرفته می شود.

پنجم

امتحان کتبی قرآن از درس 1 تاآخر 3 برگزار می شود.یک صفحه املا نوشته شود. نوشتاری صفحه 86 حل شود. امتحان هدیه های آسمانی از درس 1 تا آخر 3 برگزار می گردد.

 


 
 
 
 
 
سه شنبه 95/1/15
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

سرمشق ها و املا نوشته شود 5 فلش کارت درست کنند . فارسی درس حلزون و ریاضی صفحات 143 و 142 تمرین شود.

دوم

کپی فارسی حل شود. املا از درس 1 تا 3 نوشته شود . فردا املا از درس 1 تا 3 گفته می شود.هدیه درس 1 تا 5 پرسیده می شود.

سوم

سوالات حل شود یک صفحه املا از کلمات جدید کتاب فارسی بنویسید .رو خوانی قرآن پرسیده می شود .

چهارم

درست و نادرست و درک مطلب صفحه 126 حل شود.درس پرسشگری پرسیده می شود. فارسی خوانداری صفحات 94 و 95 و 96 حل شود.

ریاضی صفحات 125 خیلی سبز حل شود.

پنجم

صفحه 85 و 84 نوشتاری حل شود. نمونه سوال ریاضی حل شود و آورده شود.

 
 
 
 
 
دوشنبه 96/1/14
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

رنگ آمیزی کاربرگ انجام شود.

اول

سرمشق و املا نوشته شود. زیر املا چند تمرین ریاضی و چند تمرین جمله سازی نوشته شود.

دوم

کپی ریاضی حل شود. کلمات مهم درس نوروز نوشته شود. یک املا از درس نوروز نوشته شود.

سوم

از درس اگر جنگل نباشد رو نویسی شود. جدول ضرب و هدیه پرسیده می شود.

چهارم

..................................................................................

پنجم

یک صفحه املا نوشته شود.فارسی نوشتاری صفحات 83 و 82 حل شود.شنبه امتحان سرمشق فارسی تا پایان درس 15 برگزار می گردد.

 
 
                                                                                                     دوشنبه 95/12/23
 
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

.................................................................

اول

...............................................................

دوم

املا از درس نوروز نوشته شود. کلمات سخت درس نوروز نوشته شود کپی ریاضی حل شود.

سوم

یک صفحه املا از اول کتاب بنویسید از 6200 تا6300 به عدد بنویسید یک انشاء با موضوع تعطیلات نوروز بنویسید و علامت های نگارشی را رعایت کنید آزمون فارسی برگزار می شود.

چهارم

....................................

پنجم

................................................................

 
 
 
یک شنبه 95/12/22
 
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

املا نوشته شود زیر املا چند تمرین جمله سازی نوشته شود.حرف(ث) را به هر چه به ذهنتان می رسد تبدیل کنید و روی برگه a4بکشید .در دفتر مشق سن و وزن پدر و مادرتان را در جدول یکی دهتایی بنویسید.

دوم

برگه ریاضی را حل کنید .صفحه دوم درس نوروز را بنویسید. از درس نوروز املا نوشته شود.

سوم

از درس خروس ایرانی و دریا کلماتی را که خط کشیده اید هر کدام یک خط بنویسید. از 6100 تا 6200 به عدد بنویسید سوالات را حل نمایید . آزمون ریاضی از مبحث محیط و مساحت برگزار می شود.

چهارم

از ضرب 2 تا 9 ،4 بار نوشته شود. مساحت هر شکلی را که خوانده اید 5 بار بنویسید.

پنجم

یک صفحه املا بنویسید . صفحات 122 و 123 رونویسی شود.

 
 
 
شنبه 95/12/21
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

فارسی درس مثل خورشید روان خوانی شود. تکالیف و املا نوشته شود. زیر املا چند مسئله تفریق نوشته شود . 5 فلش کارت برای درس جدید تهیه نمایید.

دوم

برگه ریاضی حل شود صفحه اول درس نوروز نوشته شود . از درس نوروز املا نوشته شود آزمون ریاضی فردا برگزار می شود.

سوم

مرور فصل صفحه 130 حل شود.از درس خروس ایرانی رونویسی شود .از 5800 تا 6000 به عدد بنویسید. آزمون هدیه های آسمانی برگزار می شود.

چهارم

یک صفحه املا بنویسید دوشنبه درس 11 و 12 علوم پرسیده می شود. جواب پرسش ها داده شود.

پنجم

درست و نادرست و درک مطلب درس 16 فارسی حل شود. یک صفحه املا بنویسید. دوشنبه آزمون مطالعات اجتماعی و سه شنبه آزمون فارسی برگزار می شود.

 
 
 
چهارشنبه95/12/18
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

...............................................

اول

3املا نوشته شود زیر املاها چند تمرین جمله سازی و ریاضی نوشته شود .آدینه ها حل شود .درس علی و معصومه روان خوانی شود .

دوم

برگه حل شود. املا از درس 5 تا 10 نوشته شود . علوم درس 10 پرسیده شود.

سوم

برگه حل شود ،درس بوی سیب رونویسی شود. از 5700 تا 5800 عدد نویسی شود.آزمون اجتماعی برگزار می شود.

چهارم

یک صفحه املا بنویسید. صفحه 118 فارسی رونویسی شود.

پنجم

یک صفحه املا بنویسید . از صفحات 117 و 120 فارسی رو نویسی شود.

 
 
 
 
 
 
سه شنبه 95/12/17
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

از عدد 80 تا 90 به عدد و حروف تمرین شود. درس علی و معصومه روان خوانی شود املا نوشته شود.زیر املا چند تمرین ریاضی و چند تمرین جمله سازی نوشته شود.

دوم

فعالیت های صفحات 77 و 81 علوم انجام شود از درس پرچم املا نوشته شود .کپی ریاضی حل شود.

سوم

از اول کتاب املا نوشته شود یرگه را حل کنید از 5600 تا 5700 عدد نویسی کنید.آزمون علوم برگزار می شود.

چهارم

یک صفحه املا بنویسید صفحات 116 و 117 فارسی رونویسی شود تمرین های صفحات 137 و 138 و 139 ریاضی در دفتر و مرور فصل در کتاب نوشته شود. یکشنبه آزمون مستمر اسفند ماه از اول کتاب برگزار می شود.

پنجم

یک صفحه املا نوشته شود از صفحه 116 رونویسی شود آزمون فارسی از اول تا آخر درس 15 برگزار می شود از مساحت ها 5 بار بنویسید. یکشنبه از اول کتاب تا جایی که خوانده اید آزمون ریاضی دارید.

 
 
 
دوشنبه 95/12/16

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

................................................

اول

املای شب نوشته شود.

دوم

....................................................

سوم

از روی درس بوی سیب و یاس رونویسی کنید . برگه را حل کنید . آزمون ریاضی برگزار می شود.

چهارم

..............................................................

پنجم

...............................................................

 
 
 
 
 
یک شنبه95/12/15
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

عدد 8 تمرین شود.

اول

درس علی و معصومه روان خوانی شود. املا نوشته شود. 5 فلش کارت برای درس (عین) درست کنید . ریاضی جمع و تفریق صفحه 131 و عدد نویسی تا 80 به عدد و حروف تمرین شود.

دوم

از روی درس دوم(پرچم) یک بار بنویسید . از درس پرچم املا نوشته شود. سوال های ریاضی در دفتر و صفحه 77 علوم حل شود.

سوم

از کلمات درس بوی سیب و یاس هر کدام یک خط بنویسید .برگه را حل کنید. از 5500 تا 5600 به عدد بنویسید.

چهارم

یک صفحه املا بنویسید . سوال 4 صفحه 88 مطالعات حل شود. ریاضی تمرین صفحه 133 در دفتر نوشته شود. جدول ضرب 2 تا 9 دوبار نوشته شود. از مساحت متوازی الاضلاع و مثلث هر کدام 10 با بنویسید.

پنجم

آزمون ریاضی از اول تا جایی که خوانده شده برگزار می گردد. 1 صفحه املا نوشته شود.

 
 
شنبه 95/12/14
 
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

درس سفر دلپذیر روان خوانی شود. نشانه (ذ) را به هر چه به ذهنتان می رسد تبدیل کنید. املا نوشته شود.

دوم

از روی صفحه اول درس پرچم یکبار بنویسید . کپی فارسی حل شود. فردا آزمون از درس 13 و 14 بنویسیم گرفته می شود. شعر ای خانه ما حفظ شود.

سوم

برگه را حل کنید . 20 کلمه از کتاب فارسی با حروف ذ ، ص ،ض،ز،ژ ،ع،غ،ط،ظ،ث، پیدا کرده و با آن جمله بسازید. سوالات را حل کنید. آزمون فارسی دارید.

 

چهارم

روز چهارشنبه آزمون فارسی از اول تا آخر درس 15 برگزار می شود. درک و دریافت درس 15 حل شود. نوشتاری درس 15 حل شود. هدیه های آسمانی از درس 10 به بعد پرسیده می شود. تمرین های درس 17 حل شود. درس 10 و 11 علوم پرسیده می شود. جواب سوالات علوم داده شود.

پنجم

آزمون درس مطالعات اجتماعی از اول تا آخر برگزار می شود. صفحه 80 نوشتاری حل شود. صفحات 115، 114 فارسی رونویسی شود . آزمون درس 10 و 11 و 12 علوم برگزار می شود.

 
 
 
 
 
چهارشنبه 95/12/11

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

درس سفر دلپذیر فارسی روان خوانی شود. 3 املا نوشته شود. 5 فلش کارت برای حرف ذال درست کنید. آدینه ها حل شود. از 50 تا 60 عدد نویسی کنید.

دوم

یک املا از درس 1 تا 5 نوشته شود . کپی ریاضی حل شود. کلمات مهم درس پرچم نوشته شود. علوم از درس 9 پرسیده می شود.

سوم

روخوانی قرآن پرسیده می شود. برگه نقاشی کامل شود. از کلمات مهم درس ایران آباد هر کدام یک خط بنویسید .برگه را حل کنید.

چهارم

از اول تا آخر صفحه 88 قرآن پرسیده می شود. آزمون مطالعات اجتماعی از اول تا آخر درس 19 روز یک شنبه برگزار می شود یک صفحه املا بنویسید.

پنجم

از اول تا آخر صفحه 103 قرآن پرسیده می شود. یک صفحه املا بنویسید . فارسی نوشتاری از صفحه 77 تا 79 نوشته شود. هدیه های آسمانی از درس 10 تا جایی که خوانده اید پرسش می شود.

 
 
 
سه شنبه 95/12/10
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

تکالیف و املا نوشته شود.زیر املا از عدد 40تا 50 به عدد و حروف نوشته شود.

دوم

از درس ایران زیبا رونویسی شود. از همان درس املا نوشته شود.تفریق های نوشته شده در دفتر حل شود.

سوم

از 5400 تا5500به عدد بنویسید جدول ضرب پرسیده می شود . املا از 5 درس آخر نوشته شود.برگه را حل کنید. درس 11 و 12 علوم پرسیده می شود.

چهارم

درست و نادرست و درک مطلب درس 15 فارسی حل شود . درس 15 پرسیده می شود. صفحه129ریاضی در دفتر نوشته شود.

پنجم

درست یا نادرست و درک مطلب درس 15 حل شود. یک صفحه املا بنویسید . درس 14 و 15 پرسیده می شود. تمرین های صفحات 137 و 138و 139ریاضی در دفتر و مرور فصل در کتاب نوشته شود. سه شنبه آزمون ریاضی برگزار می شود.

 
 
دوشنبه 95/12/09
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

تکالیف و املا نوشته شود. زیر املا عدد نویسی از 40 تا 50 به عدد و حروف نوشته شود.

دوم

یک املا از درس ایران زیبا نوشته شود .کپی فارسی حل شود. جمع و تفریق های نوشته شده در دفتر حل شود.

سوم

از درس ایران آباد رونویسی شود. از 5300 تا 5400 به عدد بنویسید.برگه را حل کنید و سوالات دفتر حل شود.

چهارم

فارسی از  درس 15 رونویسی شود. علوم به پرسش ها درس بی مهرگان (کتاب درسی و همراه)پاسخ داده شود.

پنجم

علوم جلسه آینده آزمون شماره 14 از سه درس آخر کتاب برگزار می شود.دفتر علوم کامل شود. .

یک صفحه املا نوشته شود.از صفحات 106 و 107 رونویسی شود.

 
 
 
یک شنبه 95/12/08
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

5 فلش کارت برای درس (ص) تهیه شود. املا نوشته شود.درس جدید رو خوانی و تمرین شود. مضارب 10 تمرین شود.

دوم

جمع آوری اطلاعات صفحه ی 73 کتاب علوم بر روی برگه کپی داده شده انجام شودو یک نقاشی از آن حیوانات بکشید کپی ریاضی حل شود.

سوم

از کلمات مهم ایران عزیز و وطن هر کدام یک خط بنویسید . سوالات ریاضی صفحه 111 در کتاب حل شود. از 5200 تا 5300 به عدد بنویسید. برگه را حل کنید.

چهارم

کتاب نوشتاری درس 14 حل شود. یک صفحه املا بنویسید . تمرین صفحه 125 ریاضی در دفتر نوشته شود. ضرب 2 تا 9 را 2 بار بنویسید.

پنجم

یک صفحه املا بنویسید . به کارببندیم صفحه 96 حل شود. صفحات 129 و 133 ریاضی در دفتر نوشته شود.

 
 
 
 
 
شنبه 95/12/07
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

پیک تا تاریخ 95/12/14 آورده شود.

اول

سرمشق نوشته شود. زیر مشق چند تمرین ریاضی نوشته شود. املا نوشته شود.

دوم

جمع و تفریق های نوشته شده در دفتر حل شود. از درس ایران من و فردوسی املا نوشته شود. فردا هدیه از درس 13 و 14 پرسیده می شود. از درس ایران من و فردوسی املا گفته شود.

سوم

برگه ها و سوالات دفتر حل شود. یک املا از اول تا ایران عزیز بنویسید. کلمه های آخر کتاب فارسی پرسیده می شود.

چهارم

از درس 10 تا آخر درس 16 هدیه های آسمانی پرسش کلاسی انجام می شود. یک صفحه املا بنویسید.

پنجم

یک صفحه املا بنویسید . درس 14 کتاب نوشتاری حل شود. دو درس 11 و 12 علوم پرسیده می شود. پرسش های درس 12 را پاسخ دهید.درس 10 و 11 و 12 علوم پرسیده می شود.

 
 
 
چهار شنبه 95/12/04
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

3 املا نوشته شود. تشدید را به هر چه به ذهنتان می رسد تبدیل کنید و روی برگه a4 بکشید. زیر املا چند تمرین جمله سازی و ریاضی نوشته شود. تشهد و سلام نماز تمرین شود. شنبه آزمون سر مشق برگزار می شود.

دوم

کپی ریاضی حل شود. از درس ایران من املا نوشته شود. شنبه آزمون ریاضی از فصل 4 و فصل 5 گرفته می شود.

سوم

برگه را حل کنید . از ایران عزیز رونویسی کنید. از 5000 تا 5200 رونویسی شود. روخوانی قرآن پرسیده می شود. ریاضی تمرین های صفحه 104 در دفتر و 105 در کتاب حل شود.

چهارم

در مورد سردار شهید صیاد شیرازی تحقیق نمایید (برای درس هدیه های آسمانی ). درس 15 (قرآن) پرسیده می شود و 10 سوال برای درس 15 نوشته شود. قرآن از اول تا جایی که تدریس شده است پرسیده می شود. یک صفحه املا بنویسید. درس (ادب از که آموختی ) را رونویسی کنید.

پنجم

یک صفحه املا بنویسید. از صفحه 106 فارسی رونویسی کنید. از درس 14 هدیه های آسمانی 10 سوال درآورده شود. در مورد حضرت امام خمینی (ره) یک صفحه تحقیق بنویسید.

 
 
 
سه شنبه 95/12/03
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

تکالیف و املا نوشته شود. 5 فلش کارت درست کنند.

دوم

درس ایران من رونویسی شود. جمع و تفریق های نوشته شده در دفتر حل شود. اندیشه و تلاش حل شود.

سوم

برگه را حل کنید . قسمت درس آزاد در منزل انجام شود.سوالات حل شود. آزمون ریاضی برگزار می شود.

چهارم

املا نوشته شود. نوشتاری صفحه 81 و 82 نوشته شود. امتحان فارسی از اول تا آخر درس 13 برگزار می شود.

پنجم

شعر حفظ شود. یک املا نوشته شود. از روی شعر بال در بال پرستوها یک بار نوشته شود.

 
 
 
 
 
دوشنبه 95/12/02
 
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

تکالیف و املا نوشته شود. زیر املا چند تمرین صرف کردن بنویسید. تشهد و سلام نماز حفظ شود.

دوم

کلمات مهم درس ایران من نوشته شود. فردا علوم درس 9 پرسیده می شود. اندیشه و تلاش حل شود.

سوم

از درس خواب خلیفه رونویسی شود. برگه را حل کنید . آزمون هدیه فردا برگزار می شود.

چهارم

جلسه آینده علوم پرسیده می شود. درس دستگاههای بدن را برای کنفرانس آماده باشند.

پنجم

یک صفحه املا نوشته شود. درس 13 نوشتاری حل شود. کتاب خیلی سبز علوم تا درس 12 کامل شود.

 
 
 
 
 
یک شنبه 95/12/01
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

برای درس (خوا) هر چه به ذهنتان می رسد روی برگه a4 بکشید و بیاورید . تکالیف و املا نوشته شود. زیر املا چند تمرین جمله سازی بنویسید. جمع و تفریق ریاضی (با محور) و تشهد و سلام نماز تمرین شود.

 

دوم

جمع های نوشته شده در دفتر حل شود. اندیشه و تلاش و کپی فارسی حل شود.

سوم

از کلمات مهم درس خواب خلیفه و راز جعبه هر کدام یک خط بنویسید. از 4700 تا 4800 به عدد بنویسید.آزمون فارسی برگزار می شود. برگه را حل کنید.

چهارم

فردا آزمون ریاضی برگزار می شود. یک صفحه املا بنویسید .از درس لطف حق رونویسی شود. صفحات 115 و 116 و 117 ریاضی را در دفتر بنویسید. مرور فصل در کتاب نوشته شود سه شنبه آزمون ریاضی از اول تا آخر صفحه 104 برگزار می شود.

پنجم

یک صفحه املا بنویسید آزمون مطالعات از اول تا آخر درس 14 برگزار می شود. از اول تا آخر صفحه 109 آزمون ریاضی روز سه شنبه برگزار می شود. تکالیف صفحات 121 و 122 و 123 ریاضی در دفتر و مرور فصل در کتاب نوشته شود.

 
 
چهارشنبه 95/11/27

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

پیک ها انجام شود.

اول

اندیشه و تلاش حل شود و تا چهارشنبه آورده شود. 3 املا نوشته شود.زیر املا چند تمرین ریاضی و جمله سازی بنویسید. 5 فلش کارت تهیه شود.

دوم

اندیشه و تلاش حل شود و تا چهارشنبه آورده شود کلمات مهم درس فردوسی و یک املا از این درس نوشته شود. سوال ریاضی در دفتر نوشته شود.

سوم

اندیشه و تلاش حل شود و تا چهارشنبه آورده شود.از 4300 تا 4500 به عدد بنویسید و 10 کلمه از درس نویسنده پیدا کنید و با آن جمله بسازید . آزمون اجتماعی دارید(برگه را حل کنید.)

چهارم

اندیشه و تلاش حل شود و تا چهارشنبه آورده شود.دانش آموزانی که درس قرآن کنفرانس دارند برای جلسه آینده آماده باشند. درک مطلب و درست و نادرست درس لطف حق حل شود. یک صفحه املا نوشته شود.شنبه آزمون مطالعات اجتماعی تا درس 17 برگزار می شود.

پنجم

اندیشه و تلاش حل شود و تا چهارشنبه آورده شود. یک صفحه املا بنویسید. از صفحه 96 کتاب فارسی رونویسی کنید آزمون فارسی تا آخر درس 12 برگزار می شود.

 
 
 
یک شنبه 95/11/24
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

پیک تا 1 اسفند حل شود.

اول

املا نوشته شود. نمونه سوال حل شود. نشانه (ژ) را به هر چی ذهنتان می رسد تبدیل کرده و روی برگه a4بکشید از عدد1 تا 15 به عدد و حروف نوشته شود.

دوم

از درس فردوسی املا بنویسید.از عدد800 تا 900 نوشته شود.جمع و تفریق های نوشته شده در دفتر حل شود.

سوم

برگه را حل کنید . از کلمات جدید املا نوشته شود. از 4200 تا 4300 به عدد بنویسید. آزمون علوم برگزار می شود.

چهارم

جلسه آینده مطالعات پرسیده می شود. یک صفحه املا نوشته شود. صفحه 100 فارسی رو نویسی شود. تمرین صفحه 111 کتاب ریاضی در دفتر نوشته شود.ضرب 2 تا 9 را 2 بار بنویسید . سه شنبه نی به همراه بیاورید

پنجم

مطالعات درس 14 پرسیده می شود. یک صفحه املا بنویسید . تکالیف ریاضی صفحات 116 و 117 در دفتر بنویسید.

 
 
 
شنبه 95/11/23
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

املا نوشته شود. زیر املا چند تمرین ریاضی و فارسی نوشته شود. سرمشق نوشته شود.

دوم

کپی فارسی حل شود. کلمات مهم درس فردوسی نوشته شود.

سوم

سوالات را حل کنید. از کلمات درس نویسنده بزرگ هر کدام یک خط بنویسید. از 4100 تا 4200 به عدد بنویسید. جدول ضرب 1 تا 10 از حفظ نوشته شود.

چهارم

یک صفحه املا بنویسید . صفحه 98 رونویسی شود. درس 10 علوم پرسیده می شود. شکل یک دستگاه بدن به دلخواه رسم شود.

پنجم

یک صفحه املا بنویسید صفحه 91 و 92 فارسی رونویسی شود. درک و دریافت حل شود . از دو درس 10 و 11 علوم آزمون برگزار می شود. درس 12 جهت تدریس مطالعه شود.

 
 
 
چهارشنبه 95/11/20
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

3 املا نوشته شود نشانه چ به هر چه به ذهنتان می آید تبدیل کنید و روی برگه A4 نوشته شود . آدینه ها حل شود . آزمون مجله رشد شنبه برگزار می شود.

دوم

کپی ریاضی حل شود. از درس فردوسی املا نوشته شود. هدیه درس 12 پرسیده می شود.

 

سوم

از درس نویسنده بزرگ با رعایت علامتهای نگارشی رونویسی شود. برگه را حل کنید . از 4000 تا 4100 به عدد بنویسید.

چهارم

روخوانی قرآن سوره تکویر و سوره اسرا صفحه 100 و 102 پرسیده می شود. کتاب نوشتاری صفحات 75 و 76 حل شود. با هر کدام از کلمات حضرت و پاسبانی و دشمن و قصه و بهشت و مادر و بنایی و اتفاق یک بند بنویسید.

از درس 13 هدیه های اسمانی سوال در آورید . کنفرانس درس را آماده کنید.

پنجم

یک صفحه املا بنویسید در رابطه با زال و سیمرغ تحقیق کنید و بیاورید

 
 
                                                                                  
 
سه شنبه 95/11/19
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

دوم

کپی فارسی حل شود از روی درس فردوسی یک بار بنویسید.

سوم

سوالات را حل کنید . مرور فصل صفحه 94 و 95 ریاضی حل شود. از 3900 تا 4000 به عدد بنویسید آزمون ریاضی تا اخر ضرب و تقسیم برگزار می شود

چهارم

یک صفحه املا بنویسید و نوشتاری از صفحه 71 تا 74 را حل کنید

ریاضی تمرین صفحه 107 کتاب در دفتر و کار در کلاس صفحه 107 و 106 در کتاب نوشته شود..

پنجم

ریاضی تمرین صفحه 112 در دفتر نوشته شود .

یک صفحه املا بنویسید و از صفحه 86 رونویسی کنید

 
 
دوشنبه 95/11/18
 
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

نشانه (انواع ه) را به هر چه به ذهنتان می رسد تبدیل کنید و روی برگه a4 بکشید املا و چند تمرین جمله نویسی نوشته شود.

دوم

کپی ریاضی حل شود کلمات مهم درس فردوسی نوشته شود .علوم صفحات 65 و 67 پرسیده می شود.

سوم

از کلمات درس مفاخر ناشناس کتاب هدیه هر کدام یک خط بنویسید برگه را حل کنید.از 3800 تا 3900 به عدد بنویسید . درس نیروی علوم پرسیده می شود.

چهارم

از درس های 9 و 10 علوم آزمون کتبی گرفته می شود. جواب پرسشهای علوم داده شود. یک صفحه املا بنویسید درک و دریافت صفحه 101 فارسی حل شود.

پنجم

از صفحات 84 و 85 فارسی رونویسی شود یک صفحه املا بنویسید. درس 10 و 11 علوم پرسیده می شود.کتاب خیلی سبز حل شود.

 
یک شنبه 95/11/17
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

سوره نصر را تمرین کنید

اول

فارسی درس مهتاب تمرین و تکرار شود املا نوشته شود برای درس ه 5 فلش کارت درست کنند و فردا آورده شود.

دوم

کپی ریاضی حل شود یک املا از درس های 9 و 10 و 11 نوشته شود.شعر های من یک هنرمندم و رنگین کمان حفظ شود.

سوم

از درس یار مهربان رونویسی کنید و دور مفعول ها خط بکشید یک تسبیح گلی بسازید و بیاورید .از 3700 تا 3800 به عدد بنویسید برگه را حل کنید.

چهارم

کار در کلاس صفحه 101-102 ریاضی در کتاب و تمرین صفحه 103 در دفتر نوشته شود یک صفحه املا بنویسید رو خوانی درس فرمانده دل ها و آزمون از درس 11 برگزار می شود.

پنجم

تمرین صفحه 109 ریاضی در دفتر نوشته شود.

 
 
                                                                                          شنبه 95/11/16
 
                                                                     

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

املا نوشته شود. تکالیف نوشته شود. ساعت را تمرین کنید.

دوم

از روی کلمات سخت درس آزاد نوشته شود از عدد 700 تا 800 نوشته شود کپی ریاضی حل شود. برای فردا یکی از میوه های(کیوی ،خیار،انار،سیب،گوجه ،توت فرنگی)آورده شود یک دانه لوبیا به کمک دخترم کاشته و بعد از رشد به کلاس بیاورید.

سوم

برگه را حل کنید. از کلمات مهم درس یار مهربان هر کدام یک خط نوشته شود. جدول ضرب از حفظ پرسیده می شود. از 3600 تا 3700 به عدد بنویسید.

چهارم

درس 10 جهت تدریس مطالعه شود . سوالات داده شده حل شود یک صفحه املا نوشته شود. چهارشنبه مطالعات از درس 11 تا 15 پرسیده می شود. 10 سوال از درس 12 هدیه درآورده شود.

پنجم

نوشتاری درس آزاد حل شود. علوم درس 11 پرسیده می شود و سوالات داده شده حل شود. درس هدیه ها کنفرانس درس های داده شده برای جلسه بعد پرسیده می شود

 
 
چهارشنبه95/11/13

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

تکالیف لوحه نویسی  در منزل انجام شود.

اول

3 املا نوشته شود .برگه های آدینه حل شود.برای(و)استثناء هر چه به ذهنتان می رسد روی برگه A4تبدیل کنید .شنبه آزمون ریاضی از اول تا جایی که تدریس شده برگزار می گردد.

دوم

کپی ریاضی و علوم حل شود.

سوم

برگه را حل کنید از 3400 تا 3600 به عدد نوشته شود .جدول ضرب از 1 تا 10 از حفظ نوشته شود. رو خوانی قرآن و علوم پرسیده می شود.

چهارم

یک صفحه املا بنویسید.در رابطه با هر کدام از کلمات (بام مدرسه ،شرح حال، بردباری ،آیت ، مرخصی ،خرمشهر،مقاومت) یک بند بنویسید.

پنجم

یک صفحه املا بنویسید.یک صفحه انشا نوشته شود که کلمات (تاسیس،ولایت،نظامیه،تحقیق،تحصیل،رصدخانه،دانشگاه،دعوت،تربیت،کتاب،دانشمنددر آن بکار رفته باشد.

 
                        سه شنبه 95/11/12
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

5عدد فلش کارت برای نشانه (اُ) استثناء تهیه کنید.املا نوشته شود.زیر آن از عدد 10 تا 19 با رسم شکل نوشته شود.

دوم

کپی ریاضی حل شود. املا نوشته شود. فردا مراحل نماز پرسیده می شود. فردا املا از درس هنرمند گفته می شود.

سوم

برگه را حل کنید. املا از کلماتی که حروف ع غ  ذ ص ض ط ظ دارند بنویسید.از 3300 تا 3400 به عدد نوشته شود.

چهارم

تکالیف صفحات 84 و 85 تمرین های 47 و 48 و 65 کتاب خیلی سبزریاضی حل شود. ضرب 2 تا 9 را 2 مرتبه بنویسید یک بسته 10 تایی با نی درست کنید.

پنجم

ریاضی صفحات 87 و 88 و 89 و 90 حل شود.

 
             
                                                               دوشنبه 95/11/11
                                                                
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

سوالات تمرین و تکرار شود.لوحه نویسی و اعداد 1 تا 5 نوشته شود.

اول

  املا شب نوشته شود زیر املاتمرین ریاضی مربوط به جمع دو عدد شانه ای (کمتر از 15) نوشته شود.

دوم

کپی فارسی و ریاضی حل شود درس 7 علوم پرسیده می شود.

سوم

سوالات را حل کنید .دو بار از جدول ضرب 5 تا 9 از حفظ نوشته شود.

از صفحه 78 فارسی رونویسی شود و 3 ضرب المثل جدید با معنی آن بنویسید.

چهارم

درس 9 علوم پرسیده می شود. پرسش های درس حل شود. یک صفحه املا نوشته شود.

پنجم

یک صفحه املا نوشته شود .درس 10 علوم پرسیده می شود .کتاب خیلی سبز حل شود. درس 11برای  تدریس مطالعه شود.

 
 
                               
 
 
 
                                                               یکشنبه 95/11/10
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

املا نوشته شود. 5 فلش کارت برای نشانه (ج) تهیه شود. عدد نویسی از 10 تا 19 انجام شود.

دوم

کپی فارسی حل شود یک املا از درس هنرمند و زیارت نوشته شود. فردا امتحان بنویسیم تا آخر درس هنرمند برگزار می شود.

سوم

برگه را حل کنید. از عدد 3100 تا 3300 به عدد بنویسید. معنی کلمات درس فارسی پرسیده می شود.

چهارم

سه شنبه امتحان درس ده فارسی برگزار می گردد. درک مطلب درس 12 نوشته شود. یک صفحه املا بنویسید.ریاضی تمرین های صفحه93-94-95 حل شود.

پنجم

ریاضی صفحه97-100-101-102-103 در دفتر و مرور فصل در کتاب نوشته شود.یک صفحه املا بنویسید.

 
 
 
 
شنبه 9/11/95

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

املا نوشته شود. 5 فلش کارت برای نشانه (ج) تهیه شود. عدد نویسی از 10 تا 19 انجام شود.

دوم

کلمات مهم و املا از درس هنرمند نوشته شود.از عدد 600 تا 700 به عدد بنویسید تشهد و سلام نماز تمرین شود.

سوم

تمریت صفحه 84 ریاضی حل شود. از درس حوض فیروزه ای رونویسی شود .برگه را حل کنید جدول ضرب و اجتماعی پرسیده می شود.

چهارم

پرسش کلاسی از درس قرآن و پیام های قرآنی انجام می شود. درس 9 علوم مطالعه شود. آزمون از درس انرژی برگزار می شود.

پنجم

درس 10 علوم پرسیده می شود. تمرینات داده شده و کتاب خیلی سبز حل شود.درس قران از اول تا جایی که تدریس شده پرسش کلاسی انجام می شود 10 پرسش از درس هدیه ها ی آسمانی در دفتر نوشته شود.

 
 
 
                                                        چهارشنبه 95/11/6
                                     

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

 

اول

3 املا شب نوشته شود.زیر املاء ها چند تمرین ریاضی بنویسید. آدینه ها حل شود.

دوم

یک باز از درس هنرمند بنویسید.کپی فارسی و ریاضی حل شود.تشهد و سلام نماز حفظ و تمرین شود.

سوم

روخوانی قرآن از اول کتاب پرسیده می شود.از کلمات مهم درس حضرت موسی هر کدام یک خط بنویسید . برگه را حل کنید از 3000 تا3100 به عدد بنویسید.

چهارم

پرسش کلاسی قرآن روز چهارشنبه هفته آینده انجام می شود.یک املا نوشته شود. با هر کدام از کلمات باغچه ی اطفال ،گچ بری، قنادی،مکتب و ابداع یک بند بنویسید.

پنجم

کتاب نوشتاری صفحات 58-59-60 نوشته شود.2 صفحه املا بنویسید.

 
 
 
 
 
سه شنبه 95/11/5

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

5 فلش کارت برای نشانه (ل)تهیه نمایید.تکالیف نوشته شود.یک املا نوشته شود.چند تمرین ریاضی زیر املا نوشته شود.نشانه (ل) را به هر شکلی که به ذهنتان می رسد تبدیل نموده روی برگه A4بکشید . جدول ارزش مکانی صفحه 102 کتاب حل شود.

دوم

کپی های ریاضی حل شود. فردا آزمون ریاضی از فصل 4 برگزار می شود.

سوم

برگه را حل کنید. علوم مبحث بازتابش و نیرو پرسیده می شود.از 3000تا3200 به عدد بنویسید. جدول ضرب پرسیده می شود.

چهارم

یک صفحه املا نوشته شود. صفحات 90-91 رونویسی شود. شنبه آزمون مطالعات اجتماعی از اول تا جایی که خوانده اند برگزار می شود.صفحه 89 ریاضی 3 بار نوشته شود.جدول ضرب 2 تا 9 5 بار نوشته شود. یکشنبه آزمون ریاضی از اول تا آخر فصل اندازه گیری گرفته می شود.

پنجم

یک صفحه املا بنویسید .صفحه 86 فارسی رونویسی شود.صفحه 95 ریاضی 2 بار در دفتر نوشته شود.آزمون ریاضی از اول تا آخر فصل پنجم برگزار می شود.

 
 
دوشنبه 95/11/4
 
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

تکالیف و املا نوشته شود.چند تمرین ریاضی از صفحات 100 و 101 زیر املا نوشته شود.نشانه (ق)را به هر شکلی به ذهنتان می رسد تبدیل کرده و روی برگه A4بکشید.

دوم

کپی فارسی و علوم حل شود.

سوم

برگه و سوالات را حل کنید.آزمون فارسی برگزار می شود.20 کلمه جدید از کتاب پیدا کرده و باآن جمله بسازید.

چهارم

فردا آزمون فارسی از اول تا درس 11 برگزار می شود.نقشه منظومه شمسی را رسم کرده و یکی از سیارات را در پایین برگه توضیح دهید.

پنجم

فردا آزمون فارسی از اول تا درس 11 برگزار می شود. آزمون شماره 7 علوم از درس 8 و 9 گرفته می شود.جواب پرسشها ی دو درس داده شود.

 
 
 
 
 
یکشنبه95/11/3
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

5 فلش کارت برای نشانه (ق)تهیه وآورده شود.درس (ق)با ترکیب ها تمرین شود. صفحه 100 کتاب ریاضی با هروسیله ای که دارند تمرین کنند(دسته های ده تایی) .نشانه (ق)تمرین شود.

دوم

کپی ریاضی حل شود.از درس زیارت املا نوشته شود.از عدد500 تا600 به عدد نوشته شود.وسایل دور ریختنی برای درس 8 علوم آورده شود.

سوم

یک انشاء با موضوع صفحه 59کتاب هدیه بنویسید. از 2700 تا 2800 به عدد نوشته شود.جدول ضرب را کامل و از حفظ بنویسید.از کلمات مهم بوی نرگس هر کدامیک خط بنویسید.آزمون علوم برگزار می گردد.

چهارم

سه شنبه آزمون فارسی از اول تا آخر درس 11 برگزار می گردد.نوشتاری درس 11 حل شود.یک صفحه املا بنویسید.تمرین صفحه 85 ریاضی را در دفتر بنویسید. جدول ضرب 2 تا 9 را 2 بار بنویسید.

پنجم

فردا درس 13 مطالعات پرسیده می شود.یک صفحه املا بنویسید.ریاضی تمرین صفحه 92رادر دفتر بنویسید.

 
 
شنبه 95/11/2
 
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

یک املای شب نوشته شود.چند تمرین ریاضی و جمله سازی نوشته شود.

دوم

...................

سوم

برگه را حل کنید.یک املا نوشته شود.اجتماعی پرسیده می شود.امتحان ریاضی برگزار می گردد.

چهارم

....................

پنجم

...................

 
 
 
 
 
چهارشنبه 95/10/29
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

3 املای شب نوشته شود.تکالیف نوشته شود. برگه های کپی حل شود.ریاضی جمع سه عدد و جمله سازی تمرین شود.نشانه (ف) را به هر چیزی که به ذهنشان می رسد تبدیل نموده ودر برگه A4بچسبانند.

دوم

برگه کپی حل شود.کلمات مهم درس زیارت نوشته شود.از درس زیارت املا نوشته شود.علوم درس 7 پرسیده می شود.

سوم

برگه ها را حل کنید.از درس بوی نرگس رونویسی کنید. از 2600 تا 2700 به عدد نوشته شود.آزمون ریاضی از فصل ضرب و تقسیم برگزار می شود.

چهارم

تمرین های درس جدید هدیه های آسمانی حل شود. آزمون از درس هدیه های آسمانی از اول تا درس12هفته آینده روز چهارشنبه برگزار می گردد.درس قرآن از اول کتاب پرسیده می شود. در رابطه با درس انفاق نقاشی کشیده شود. سوره مبارکه حمد و توحید در دفتر با قوانین آموزش داده شده نوشته شود.(بدون معنی) .فارسی شعر همای رحمت حفظ شود. 2 صفحه املا از درس 11 نوشته شود.صفحات 88 و 89 فارسی رونویسی شود.

پنجم

درس قرآن از اول کتاب پرسیده می شود. سوره حمد و توحید را بدون معنی با قاعده هایی که آموزش دیده اند نوشته شود.آزمون درس هدیه های آسمانی هفته آینده روز چهارشنبه از اول کتاب تا جایی که درس داده شده برگزار می گردد. یک صفحه املا نوشته شود.از صفحات 84 و 85 فارسی رو نویسی شود.

 
 
 
 
 
 
                                                                   سه شنبه 95/10/28
 
                                                                                             

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

املا نوشته شود.5 عدد فلش کارت برای حرف ((خ)) تهیه شود.ریاضی جمع سه عدد در منزل تمرین شود.

دوم

کپی ریاضی و علوم حل شود. از عدد 400 تا 500 به عدد بنویسید.

سوم

برگه را حل کنید .با کلمات درس بوی نرگس جمله بسازید .از 2500 تا 2600 به عدد بنویسید.جدول ضرب 1 تا 10 از حفظ نوشته شود.

چهارم

یک املا بنویسید .ریاضی تمرین صفحه 81 در دفتر نوشته شود.ضرب 2 تا 9 را 2 بار بنویسید.نقاله و گونیا و زاویه متحرک را با تلق یا چوب بستنی به صورت کاردستی تهیه کنند.

پنجم

10 خط املا نوشته شود.کتاب نوشتاری صفحات 56 و 57 حل شود.ریاضی تمرین های صفحات 83-84-85 را در دفتر بنویسید.مرور فصل را در کتاب حل کنید

 
 
 
                                                               دوشنبه 95/10/27
 
 
 
                      

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

تکالیف و املا شب نوشته شود. چند تمرین برای ریاضی و چند تمرین برای جمله سازی بنویسید.

دوم

کپی فارسی و ریاضی حل شود. یک املا از درس زیارت و از همه مهربان تر نوشته شود.

سوم

برگه و سوالات را حل کنید . از کلمات مهم درس پیراهن بهشتی هر کدام یک خط نوشته شود.جدول ضرب 1 تا 10 را از حفظ بنویسید.

چهارم

یک صفحه املا نوشته شود . کتاب نوشتاری صفحات 62 -63-64 حل شود .علوم درس 8 پرسیده می شود. جدول تمرینات درس علوم را بنویسید.

پنجم

یک صفحه املا نوشته شود. نوشتاری صفحه 54 و 55 را بنویسید.علوم درس 8 و 9 پرسیده می شودو تمرینات دو درس حل شود.

 


         
 
 
                                                                    یکشنبه 95/10/26
 
                                
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

آزمون جمله سازی فردا دوشنبه از اول کتاب تا جایی که خوانده اند برگزار می شود. درس «ف» روان خوانی شود.املا شب نوشته شود .حرف (ف) را به هر چیزی که به ذهنشان می رسد تبدیل کنند.

دوم

از درس زیارت املا نوشته شود.از عدد 300تا400 به عدد نوشته شود.کپی ریاضی حل شود .ماشین بادکنکی صفحه 60 کتاب علوم برای چهارشنبه بسازید و با خود بیاورید.

سوم

برگه را حل کنید .املا کلماتی که حروف ذ ،ز ،ص،ض،ط،ظ،ع،غ،دارند نوشته شود.جدول ضرب به صورت کامل و علوم پرسیده می شود.

چهارم

ضرب 2 تا 9 ،5 بار نوشته شود .یک صفحه املا بنویسید.کتاب نوشتاری صفحات 60 و 61 حل شود.

پنجم

یک صفحه املا بنویسید .آزمون مطالعات اجتماعی تا آخر درس 11 برگزار می شود.تمرین های صفحات 70 و 71 و72 ریاضی کتاب خیلی سبز حل شود.تمرینهای کتاب ریاضی صفحات 77 و78 حل شود

 
 
          شنبه 95/10/25
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

درس آدم برفی با ترکیب ها روان خوانی شود.املا نوشته شود. تفریق را با وسایلی که در منزل دارند تمرین کنند .سرمشق خوانده و نوشته شود.

دوم

از درس زیارت رونویسی شود. کپی ریاضی حل شود. درس 9 هدیه فردا پرسیده می شود.

سوم

سوالات و برگه را حل نمایید .جدول ضرب 1 تا 5 جهت پرسش حفظ شود .از 2100 تا 2200 به عدد نوشته شود . درس مطالعات اجتماعی از اول کتاب پرسیده می شود.

چهارم

آزمون ریاضی روز یکشنبه برگزار می شود. درس قران صفحات 57-58 و تمام قواعد درس داده شده پرسش می شود.یک صفحه املا نوشته شود. صفحات 82-83 فارسی رونویسی شود.درس هشتم علوم خوانده و دفتر آزمایش کامل شود.

پنجم

آزمون ریاضی روز یکشنبه برگزار می گردد.کتاب نوشتاری درس سرای امید حل شود. صفحه 69 و تمام قواعد درس داده شده قرآن پرسیده می شود .سوره ابراهیم در صفحه 69-70 روان خوانی شود.درس هشتم علوم خوانده و تمرینات خیلی سبز حل شود.

 
                                                      
 
 
 
 
 
                                                          یکشنبه 95/10/19
             

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

نشانه (گ) با جدول دوستی تمرین شود. املا نوشته شود. نشانه (گ) را روی برگه A4 به شکل دلخواه نوشته و تزئین نمایید.

در رابطه با درس علوم ، دریا و فواید آن روی برگه A4 نقاشی بکشید و با خود بیاورند.

دوم

کپی ریاضی حل شود.از درس از همه مهربان تر املا نوشته شود .از عدد 100تا200 یکی یکی به عدد نوشته شود.

سوم

از درس پیراهن بهشتی یکبار رونویسی کنید . از 1800 تا2000 به عدد بنویسید.ضرب 4 و 5 را حفظ کنید.

چهارم

برگه های فارسی حل شود. از نمونه سوالات ریاضی یک بار با جواب بنویسید .ضرب 2تا9 را 2بار بنویسید.

پنجم

برگه های درس فارسی حل شود.نمونه سوالات ریاضی را یکبار با جواب در دفتر بنویسید.

 
             
 

                                  
 


                                                   
                                                                   شنبه 95/10/18
                          
          همایش آموزش خانواده با حضور ارزشمند دکتر عزیزی یکشنبه 95/10/019 ساعت 16:30 در دبستان 
                گوهران برگزار می گردد
 
                                                             

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

درس ریاضی عدد 10 را روی ورقه A4 تبدیل کنند .سرمشق و املا نوشته شود .

دوم

از روی درس از همه مهربان تر یک بار نوشته شود. از همان درس املا بنویسید. از اعداد 100 تا 1000 ده تا ده تا بنویسید.

سوم

برگه و سوالات را حل کنید . از اول کتاب املا بنویسید .جدول ضرب 1 تا 3 پرسیده می شود.

چهارم

تمرین های قرآن تا آخر صفحه 71 حل شود.املا از تمامی دروس فارسی نوشته شود .برگه املا حل شود. آزمون املا روز یکشنبه95/10/19 برگزار می گردد. در رابطه با زندگی امام جواد (ع) تحقیق نمایید. علوم جلسه آینده درس آهنربا پرسیده می شود . پاسخ سوالات داده شود.

پنجم

از تمامی دروس فارسی 2 صفحه املا نوشته شود.آزمون املا روز یکشنبه 95/10/19 برگزار می شود. درس 7 علوم جلسه آینده پرسیده می شود . سوالات درس 7 پاسخ دهید .
 
 
چهارشنبه 95/10/15
اول
شنبه آزمون جمله سازی برگزار می شود (از کتاب کار تمرین شود)
5 عدد فلش کارت برای درس(پ ) تهیه شود . سوالات آدینه را حل نموده و شنبه با خود بیاورند هر شب یک املا نوشته شود.
 
دوم
شنبه آزمون ریاضی از اول تا آخر صفحه 60 برگزار می شود . سوالات را حل کنید . 10 سوال از کتاب ریاضی در آورده و حل کنند.
 
سوم
جدول ضرب 8 و 9 و 10 با شکل نوشته و حفظ شود . سوالات را حل کنید . از کلمات پری کوچولو هر کدام یک خط بنویسید . شنبه امتحان فارسی دارید . کتاب نوشتاری آورده شود.
 
چهارم
نمونه سوالات ریاضی را حل کرده و روز یکشنبه بیاورید .برگه های فارسی را حل کنید . اتصالات فلش صفحه 57 قرآن را انجام دهید.
 
پنجم
جلسه آینده تا آخر صفحه 66 قرآن حل شود.
 
 
سه شنبه 95/10/14
 
اول
سرمشق نوشته شود .چهارشنبه آزمون ریاضی از اول کتاب تا جایی که تدریس شده است برگزار می گردد.
 
دوم
چهارشنبه آزمون هدیه از اول تا آخر درس 8 گرفته می شود. کپی درس هدیه انجام شود.
 
سوم
چهار شنبه آزمون هدیه برگزار می گردد. جدول ضرب 5 تا 7 یک بار با شکل نوشته شود .از عدد 1700 تا 1800 به عدد بنویسید . 
 
چهارم
چهارشنبه آزمون هدیه برگزار می شود .سوالات ریاضی که در کلاس داده شده حل شود .
 
پنجم
چهارشنبه آزمون هدیه برگزار می گردد .10 سوال امتحانی نوشته و حل شود.
 
 
شنبه 95/10/11
 
 
 
 
اول
 
دوشنبه آزمون پایان ترم املاء برگزار می شود(از کتاب کار تمرین شود ). برای درس « و» 5 فلش کارت تهیه شود . املا و سرمشق نوشته شود.
 
دوم
 
دوشنبه آزمون املا و روخوانی از درس 1 تا آخر 7 گرفته می شود . کلمات مهم درس از همه مهربان تر نوشته شود . از درس 1 تا درس 3 املا گفته می شود . روخوانی درس 1 تا درس 3 تمرین شود .
 
سوم
 
دوشنبه آزمون فارسی برگزار می شود. برگه را حل کنید . جدول ضرب 1 و 2 و 3 و 4 با شکل نوشته شود . از عدد 1600 تا 1700 به عدد بنویسید.
 
چهارم
 
دوشنبه آزمون اجتماعی برگزار می شود.یک صفحه املا نوشته شود.
علوم : درس 7 جهت تدریس رو خوانی شود .دفتر های علوم آزمایشگاه کامل شود .برگه های انتحانی امضا گردد.
درس هدیه های آسمانی برای جلسه آینده نکته های مهم درس ها تا جایی که قرائت شده در برگه های کوچک نوشته شود و بیاورید
پنجم
 
کتاب فارسی صفحات 70 و 71 رونویسی شود . درک مطلب و درست نادرست حل شود . برگه امتحانی علوم را امضا کنید . درس 7 را نیز جهت آماده شدن به تدریس مرور نمایید . دفتر های علوم و آزمایشگاه چک می شود املا و سرمشق نوشته شود.
 
 
چهارشنبه95/10/08
اول
املا نوشته شود .تکالیف خوانده و نوشته شود . برای شنبه آزمون فارسی دارید .هر دو کتاب تمرین شود.
دوم
شنبه آزمون فارسی دارید از اول تا آخر درس 7 گرفته شود کپی فارسی حل شود.یک املا از اول تا آخر درس 7 گفته شود.
سوم
از پری کوچولو یکبار رونویسی شود از 1500 تا 1600 به عدد بنویس شنبه امتحان ریاضی دارید از اول تا اخر کسر
چهارم
صفحه 52-53-54-55-56-57-58نوشتاری حل شود دوشنبه امتحان ترم اول سه شنبه امتحان ترم اول املا و سوال مطالعات در دفتر نوشته شود.
پنجم
 
 
 
 
 
 
 
سه شنبه 95/10/7
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

اول

تکالیف اول خوانده سپس نوشته شود. املا گفته شود. فردا آزمون علوم داریم اولیاء با فرزندتان تمرین کنید.

دوم

کتاب علوم از اول تا اخر پرسیده شود.

سوم

از عدد 1400 تا 1500 به عدد بنویسید. سوالات را حل کنید یک املا بنویسید .فردا امتحان علوم دارید.

چهارم

یک صفحه املا بنویسید. تمرین فصل دوم را در کتاب حل کنید. دوبار از روی ضرب 2 تا 9 بنویسید آزمون ها را امضا کرده و بیاورید.

پنجم

برگه ها را برای شنبه حل کرده و بیاورید.

تمرین فصل دوم ریاضی را در کتاب حل کنید آزمون ها امضا شود.

 
 
 
 
دوشنبه 95/10/6
اول
5 فلاش کارت برای درس ک درست کنند و فردا بیاورند فارسی درس اُردک تمرین و تکرار شود .جدول دوستی تمرین شود املا شب گفته شود برای آزمون علوم چهارشنبه  تمرین شود.
دوم
 
سوم
سوالات را حل کنید فردا امتحان قرآن از اول و روخوانی قرآن دارید یک صفحه املا شب نوشته شود از اول کتاب تا کار نیک . از عدد 1300 تا 1400 به عدد بنویسید .روز چهارشنبه امتحان علوم دارید.
چهارم
آزمون علوم از درس 4 و 5 و 6 به عمل می آید سوالات داده شده توسط معلم بیشتر تمرین شود (زمان ازمون شنبه 95/10/11 )
امتحان شعر حفظی ،یک صفحه املا بنویسید.
پنجم
روز شنبه 95/10/11 آزمون ترم اول علوم از درس 4 و 5 و 6 دارید سوالاتی که معلم داده است بیشتر تمرین شود.فارسی نوشتاری صفحه 44 و 45 و 46 و 47 را بنویسید.
 
 
یک شنبه 95/10/5
 
اول
جمله سازی ها حل شود برای آزمون عملکردی شفاهی قرآن تمرین شود از اول کتاب تا جایی ک تدریس شده است.
دوم
فردا امتحان روخوانی قرآن از اول تا اخر صفحه 40 دو سوره از سوره های قرآن به دلخواه تا جایی که درس داده شده پرسیده می شود
سوم
 
چهارم
ریاضی از سوالات داده شده یکبار با جواب نوشته شود و تمرین های فصل اول را در کتاب حل کنید و آزمون ریاضی دارید.
سه شنبه امتحان ترم دارید شعر حفظی و امتحان مطالعات از اول تاجایی که خوانده اید.
پنجم
ریاضی سوالات که داده شده یک بار با جواب نوشته شود و تمرین های فصل یک را در کتاب حل کنید و آزمون ریاضی دارید.
یک صفحه املا بنویسید سه شنبه امتحان ترم شعر خفظی دارید و مطالعات درس جدید پرسیده می شود.
چهارشنبه 95/10/01
شنبه ازمون جامع کلیه مقاطع از اول کتاب تا جایی که خوانده شده
 
 
اول
آزمون جامع علوم، فارسی ، املا ، ریاضی از اول کتاب. نشانه اُ ترکیب و سرمشق ها نوشته شود املا شب نوشته شود.
دوم
نمونه سوالات داده شده حل شود. آزمون جامع
سوم
از اول کتاب تا کار نیک 30 کلمه دکه حروف ص ث س دارند و 30 کلمه که ذ ظ ض دارند و 30 کلمه که خح و ه دارد و 30 کلمه که حروف ع غ دارد بنویسید از عدد 1100 تا 1300 با عدد بنویسید کلمه و معنی فارسی پرسیده می شود .آزمون جامع
چهارم
امتحان مطالعات از اول تا اخر درس 12
 
پنجم
یک صفحه املا بنویسید با کلمات جنگجو سپاهیان و آریوبرزن  و آخرین قطره خون  و تخت جمشید یک بند با هر کدام نوشته شود.
برای شنبه درس ها از اول تا درس 10 مرور شود
 
سه شنبه 95/09/30
 
اول
کلمات ی استثنایی را بیشتر تمرین کنید اول بخوانید بعد بنویسید املا نوشته شود.
دوم
یک املا از دوستان ما نوشته شود .فردا هدیه درس8 پرسیده می شود اندیشه و تلاش حل شود.فردا تحویل داده شود.
سوم
از عدد 1000 تا 1100 به عدد بنویسند و برای مامان یا بابا به حروف بخوان آزمون علوم گرفته می شود
یک املا به والدین بگویید.
چهارم
برای آزمون یکشنبه سوالات کتاب را تمرین کنید.
 
 
دوشنبه 95/09/29
 
 
اول
کپی ها حل شود فردا آورده شود  سرمشق و املا نوشته شود چند تمرین ریاضی در مورد نماد کمتر نوشته شود.
دوم
اندیشه و تلاش حل شود یک املا از درس کوشا و نیشا و دوستان ما نوشته شود .کپی فارسی حل شود.
 
سوم
سوالات را حل کنید .از کلمات درس کار نیک که خط کشیدی هر کدام یک خط بنویس .فردا اندیشه و تلاش آورده شود .هدیه پرسیده می شود.آزمون فارسی دارید
 
چهارم
علوم جلسه آینده پرسش درس سنگ ها و پاسخ سوال های درس 6 و کتاب خیلی سبز .یک صفحه املا بنویسید .امتحان فارسی گرفته می شود.
 
پنجم
علوم جلسه آینده پرسش درس 6 و نقاشی یک گوش یا چشم انجام شود.
 
 
یکشنبه 95/09/28
 
یک عدد انار برای جشن شب یلدا آورده شود
 
اول
فارسی درس (ی) را تمرین کنند 5فلاش کارت برای (ی ) آورده شود 2 کپی را حل کنند املا نوشته شود .
دوم
بخش دوم دوستان ما نوشته شود یک املا از دوستان ما نوشته شود.اندیشه و تلاش ها حل شود
سوم
کارت قدردانی و کاربرگ شماره 7 اجتماعی آورده شود از درس کار نیک رونویسی شود سوالات حل شود یک انشا با انتخاب موضوع مناسب بنویسید.
چهارم
یک صفحه املا نوشته شود و برگه را حل کنید..
کاردر کلاس صفحه 70-71 در کتاب و تمرین ریاضی صفحه 71-72-73 در دفتر بنویسید ضرب های 2 تا 9 شش بار نوشته شود.
پنجم
آزمون صفحه 77-78-79 از خیلی سبز حل شود . ضرب 2 تا 9 پنج مرتبه نوشته شود
چهارشنبه 95/09/24
اول
اندیشه و تلاش  شبی یک صفحه حل کنند چهارشنبه هفته بعد تحویل دهند سر مشق ها را بنویسند ریاضی تبدیل عدد 7 و 8 روی برگه A4 انجام دهند و یکشنبه بیاورند هر شب یک دیکته نوشته شود .ریاضی علامت مساوی تمرین شود کپی حلشده و یکشنبه تحویل دهند.
دوم
 
سوم
برگه ریاضی امضا شود و بیاورید و از روی آن یکبار سوال و جواب بنویسند در دفتر مشق . برگه را حل کنید . کتاب ریاضی خیلی سبز در منزل تمرین شود و یکشنبه آن را بیاورید علوم پرسیده می شود.
چهارم
نوشتاری صفحه 53-52-51 در دفتر نوشته شود. هدیه اسمانی جلسه بعد امتحان از اول کتاب تا سر درس 9
پنجم
یم صفحه املا نوشته شود امتحان سر مشق مطالعات و از درس میهن 61-60 رونویسی شود
امتحان کتبی برای جلسه بعد از اول تا جایی که درس داده شده .
سه شنبه 95/09/23
اول
کپی ها را حل نمایید . املا شب نوشته شود مشق شب را اول بلند خوانده سپس بخش بخش بنویسید
دوم
از روی صفحه اول درس بوستان ما نوشته شود کپی علوم حل شود اندیشه و تلاش شماره 2 تا چهارشنبه هفته بعد انجام شود.
سوم
کلمات و معنی ها از درس ستایش تا فداکاران را بنویسید .اندیشه و تلاش را تا سه شنبه اینده حل کنید .برگه رت حل کنید . رو خوانی قرآن پرسیده می شود.
چهارم
یک صفحه املا بنویسید. در مورد شب یلدا تحقیق کنید. ریاضی تمرین صفحه 63 و 67 در دفتر بنویسید و برگه های آزمون امضاء کنید بیاورید.
پنجم
ریاضی صفحه 59-58-60-61 از کتاب خیلی سبز حل شود و تمرین صفحه 74 در دفتر نوشته شود
 
 
 
دوشنبه 95/09/22
 
اول
آدینه ها حل شود تکالیف بلند خوانده سپس نوشته شود جمله سازی و بخش و صدا کشی حل شده فردا آدینه ها را بیاورید.
دوم
کپی ریاضی حل شود علوم درس 5 و 6 تا آخر صفحه 51 پرسیده می شود .کلمات سخت دوستان ما نوشته شود.
سوم
برگه را حل کنید .سوالات را حل کنید . آزمون ریاضی گرفته می شود.
چهارم
علوم جلسه آینده پرسش درس 5 و جواب پرسش ها نوشته شود.
فردا امتحان فارسی از اول تا درس 7 یک صفحه املا  بنویسید.
پنجم
علوم جلسه آینده پرسش دارس چشم و جواب پرسش ها داده شود.
یکشنبه 95/09/21
 
 
اول
فارسی درس (ش) تمرین و تکرار شود. سرمشق 5 .فلاش کارت برای (ش) درست کنند .برای درس علوم انواع برگ ها را در ورقه A4  بچسبانند.
دوم
کپی ریاضی و فارسی حل شود یک دیکته از درس کوشا نوشته شود.
 
 
چهارم
یک صفحه املائ بنویسید درست و نادرست درس را انجام دهید.ریاضی تقسیم های داده شده و تمرین صفحه 59 در دفتر نوشته شود و حل کنید.
پنجم
یکشنبه آینده امتحان مطالعات اجتماعی از درس اول تا درس 9 .فردا درس 9 پرسیده می شود.
 
 
شنبه 95/09/20
چهارم:
قرآن برای جلسه بعد از اول کتاب روخوانی و پیام های قرآنی سوال می شود امتحان به صورت شفاهی گرفته می شود
مطالعات از درس 9 و 10 پرسیده می شود شنبه امتحان از درس 1تا10 گرفته می شود .یک گزارش در مورد موزه ای در تهران یا شهر های دیگر برای جلسه بعد نوشته شود تحقیق درباره ی وسایل قدیمی و یک جمله به خط تصویری برای دوستانتان بنویسید.
پنجم:
صفحه 56 و 57 و 58 رونویسی و یک صفحه املا بنویسید. قرائت و روخوانی قرآن جلسه دیگر از اول کتاب سوال می شود . 
چهارشنبه95/09/17 :
اول
 ترکیب خیلی تمرین شود تکالیف خوانده سپس نوشته شود 3 دیکته ی شب نوشته شود با نشانه اِ    ،  ِ  ، ه و (ه چسبان اخر ) روی ورقه A4 هر چه دوست دارند تبدیل کنند برای درس ریاضی بعضی از بچه ها عدد 6 را تبدیل نکردند برای شنبه حتماً بیاورند
 
سوم
از درس فداکاران رو نویسی شود .سوالات حل شود . برگه را حل کنید . اجتماعی پرسیده می شود.
 
پنجم
تمرین های صفحه 63 و 64 و 65 در دفتر و کاردرکلاس صفحه 61 و 62 در کتاب نوشته شود . آزمون ریاضی از 3 فصل
 
 
دوشنبه 95/09/15
چهارم
کپی ها حل شود برای فردا
پنجم
علوم به کلیه پرسش های پنج درس جواب داده شود و تمام آزمایش ها چک می شود و دفتر علوم و آزمایشگاه کنترل می شود. 
 
یکشنبه 95/09/14
اول
 
دوم
کپی تمرینات دوره ای ریاضی و فارسی در منزل حل شود.
سوم
از درس بلدرچین و برزگر رو نویسی شود یک انشاء درباره نیکی به پدر مادر بنویسید . 10 کلمه بنویس که نوشتاری ان ها مثل هم است اما معنای آن ها فرق دارد مثل شکر -شکر  علوم 5 درس اول پرسیده می شود
چهارم
از درس آرش کمانگیر امتحان به همراه املاء و شعر حفظی گرفته می شود
پنجم
شنبه95/09/13
پایه اول
ریاضی از عدد یم تا 5 نوشته شود و خوانده شود اعداد 3 و 4 و 5 تبدیل به هر شکلی که دوست دارند در بیاورند روی برگه A4 برای درس علوم 5 جانور بکشند(یکی جهنده - یک پرنده - یک ماهی - یک خزنده -یک حیوان چهار دستو پا)
 
 
پایه دوم
10 سوال ریاضی از فصل 2 کتاب ریاضی نوشته شود فردا آزمون ریاضی فصل 2 گرفته می شود
 
 
پایه سوم
سوالات را حل کنید. از درس مورچه ریزه رونویسی کنید و با 10 کلمه آن جمله بسازید. آزمایش صفحه 39 را در طول یک هفته انجام دهید و گزارش آن را شنبه بعدی بیاورید.
 
 
پایه چهارم
دوشنبه مورخ 9/15 آزمون جامع علوم از 2 درس انرژی گرفته می شود
قرآن صفحه 40 را تمرین کنند و قوائد درس را به طور کامل پیاده نمایند.
برگه ها برای روز سه شنبه نوشته شود.
 
 
پایه پنجم
دوشنبه مورخ 9/15 آزمون جامع علوم از 2 درس آخر برگزار می گردد.
فارسی: کپی حل شود . درک مطلب و درست و نادرست درس آزاد نوشته شود و حل شود.
روخوانی قرآن برای جلسه بعد تمرین شود.
از درس نماز جمعه 7(رنگین کمان جمعه) 10 سوال آورده شود برای جلسه آینده
سه شنبه 95/09//09
پایه سوم
از درس آواز گنجشک رونویسی شود .دور فعل ها خط کشیده شود و زمان آن را بنویسند .یک املاء از اول کتاب نوشته شود برگه را حل کنند .اجتماعی و رو خوانی قرآن پرسیده می شود.
پایه چهارم
یک صفحه املاء بنویسید و با کلمات غرور ،سربلندی، آواز ،جنگ با هر کدام یک بند بنویسید.
پایه پنجم
یک صفحه مطالعات بنویسید . با کلمات غرور ،سربلندی، آواز،جنگ یک بند بنویسید.
یکشنبه    95/09/07
پایه اول
فارسی درس ایران تمرین و تکرار شود و جدول دوستی تکرار شود سرمشق ها اول خوانده سپس نوشته شود که خواندن و نوشتن را یاد بگیرند بخش و صدا کشی و جمله سازی دفتر مشق را با دقت حل کنند ریاضی شماره 1 و 2 و 3 در دفتر مشق تمرین شود.
 
پایه دوم
 
در محیط اطراف خود هر چیز را ک به شکل اشکال هندسی می بیند نقاشی کند .املاء دوره ای از درس 1تا5 نوشته شود کپی ریاضی حل شود.
 
پایه سوم
از درس آسمان های آبی رونویسی کنید و دور اسم و صفت ، خط بکشید .سوالات را حل کنید .روخوانی قرآن پرسیده می شود
 
پایه چهارم
یک صفحه املاء بنویسید. صفحه 43 نوشتاری حل شود.کپی ها را برای شنبه بیاورید .شنبه امتحان مطالعات از درس 7 و 8 .شعر حفظ شود.
 
پایه پنجم
مطالعات تحقیق در مورد حمل و نقل بنویسید. یک صفحه املا بنویسید . شنبه امتحان کپی ها را بیاورید.
روز شنبه   95/09/06
 
پایه اول
برای فردا نقشه ایران را روی ورقه A4 کشیده و در نقشه مشخص شود در کدام شهر به دنیا آمده اند بچه هایی که ن را تبدیل کرده اند به شکلی ک دوست دارند تا فردا مهلت دارند.
جمله سازی بخش و صداکش تمرین کنند سرمشق را با دقت و تمیز بخوانند و بنیسند دیکته ی شب نوشته شود ریاضی تفریق با شکل تمرین کنند عدد3 را در منزل تمرین نمایند روی ورقه A4  شکل برای 3 و شماره 3 مانند جلسه قبل انجام دهند.
 
 
پایه دوم
علوم از صفحه 35 تا 37 پرسیده می شود بخش دوم چوپان درستکار نوشته شود یک املاء از چوپان درستکار نوشته شود.
 
پایه سوم
کاربرگ شماره 6 در برگه انجام شود و بیاورید از صفحه 27 و 28 کتاب فارسی رونویسی کنید برگه را حل کنید . املاء و روخوانی از همه درس های فارسی دارید
 
پایه چهارم
 
جلسه آینده پرسش درس انرژی ها (دو درس) و حل دو درس سوالات انرژی ها
شنبه دیگر امتحان کتبی از اول قرآن تا جایی که درس داده شده.
شنبه دیگر امتحان کتبی از هدیه ها گرفته می شود.
 
پایه پنجم
نوشتاری :صفحه 34 و 35 و 36 و 37 را حل کنید. در مورد فرهنگ بومی تحقیق شود . یک انشاء بنویسید.
شنبه دیگر امتحان کتبی قرآن برگزار می شود.
شنبه جلسه دیگر امتحان هدیه ها گرفته می شود.
 
روز چهارشنبه  95/09/03 
 پایه اول
فارسی درس نان روان خوانی شودبا تمرین ها و شعر زرد آلوجدول دوستی تمرین و تکرار شود.تکالیف اول خوانده بعد نوشته شود.سه املا نوشته شود.بخش و صداکشی و جمله سازی تمرین شود.سوال ریاضی بدهید فرزندتان حل کند.5 فلش کارت برای درس نان درست کنند.روی ورقه A4 بزرگ شکل ن را بکشند وبه هر شکلی دوست دارند تبدیل کنندو شنبه بیاورند.
 
 
 
 
پایه دوم
از روی درس چوپان درستکار یک بار نوشته شود کپی ریاضی حل شود.یک املا از درس چوپان درستکار بنویسند.
 
 
 
پایه سوم
برگه ها را حل کنند.سوالات حل شود.از درس تنگ بلور صفحه اول و دوم رونویسی شود.بعد دو کلمه انتخاب کنند و در مورد آن یک بند بنویسند.آزمون اجتماعی دارند.
 
 
 
 
پایه چهارم
درس آرش کمانگیر را بخوانید و جمله ها را مشخص کنید و حرف ربط را پیدا کنید.نوشتاری ص38و41 را بنویسید.
 
 
 
 
پایه پنجم
امتحان شفاهی قرآن دارند.از روی سرود ملی رونویسی کنید و املا بنویسید.
روز سه شنبه 95/09/02
 
پایه اول
تکالیف دیشب را تمرین و تکرار کنند.جمله سازی کار شود.آدینه حل شودو فردا تحویل دهند.املا شب نوشته شود.
 
 
 
 
پایه دوم
نمونه سوال ریاضی حل شود.کلمات مهم درس چوپان درستکار نوشته شود .سه اعمال وضو گرفتن تمرین شود فردا پرسیده می شود.
 
 
 
 
پایه سوم
رونویسی از درس زنگ ورزش انجام شود.دور کلماتی که حروف ذ ص ض ط ظ ع غ  دارند خط بکشید.سوالات را حل کنید.آزمون علوم دارید.
 
 
 
پایه چهارم
یک صفحه املا بنویسید.از صفحه 54 و56 رونویسی کنید.
 
 
 
پایه پنجم
یک صفحه املا بنویسید.از روی شعر ای ایران بنویسید.با کلمات خاک ایران سنگ خاره ای جاودان یک بند بنویسید.
روز دوشنبه 95/9/1
 
پایه اول:
 
درس مادر تمرین وتکرار شود.سر مشق خوانده و نوشته شود بخش و صدا کشی و جمله سازی تمرین شود. برای فردا هر نانی می توانید بیاورند .ریاضی 1و2 را تمرین کنند.بعضی از بچه ها شکل 1و2 را نکشیده اند حثما بکشند وبیاورند وشماره زیر آن بنویسند.روی ورقهA4شکل انار و نان و باران را بکشند.
 
پایه دوم:
 
یک دیکته از 4 درس اول کتاب فارسی. 10 عدد جمع و تفریق دو رقمی به روش گسترده نویسی نوشته شده وحل شود.
 
پایه سوم:
 
رو نویسی از درس محله ما انجام شود. سوالات حل شود. هدیه از درس اول تا درس روز دهم پرسیده می شود.
 
پایه چهارم:
 
یک صفحه املا بنویسید. کلمات قافله،قاطر، دستمزد، خدمتکار یک با هر کدام یک بند بنویسید.
 
پایه پنجم:
 
یک صفحه املا بنویسید. کلمات دانش، موذی، هنر، فضیلت با هر کدام یک بند بنویسید. چهار شنبه از فصل 2 مطالعات امتحان.
 
روز شنبه 95/08/29
 
 
 
 
پایه اول
 
فارسی درس مادر روان خوانی شود.جدول دوستی تمرین و تکرار شود.سرمشق بلند خوانده و نوشته شود.دو املا بنویسند.بخش و صداکشی در دفتر مشق سوال بدهید دانش آموز حل کند عدد نویسی شماره 1و2 تمرین و تکرار شود.روی ورق A4 هر چیزی که یکی می بینند بکشند و هر چیزی 2 تایی می بینند بکشند و زیر تصویر عدد را بنویسند .الگوی شطرنجی تمرین و تکرار شود.
 
 
 
 
 
پایه دوم
 
یک املا از چهار درس اول کتاب فارسی .10 عدد جمع و تفریق دو رقمی ته روش گسترده نویسی نوشته و حل شود.
 
 
 
پایه سوم
 
2 بند اول درس آواز گنجشک به صورت تحریری به مثل کتاب نوشته شود.از درس اول تا آخر فصل 2کتاب فارسی کلمات جدید با معنی با کمک آخر کتاب نوشته شود.برگه حل شود .سوره فتح در منزل تمرین شود.
 
 
 
 
 
پایه چهارم
جلسه آینده درس الکتریکی و آزمایش درس وپرسش های درس پرسیده می شود.امتحان قرآن روز چهارشنبه از اول درس تا جایی که درس داده شده به صورت شفاهی.گزارش از فعالیت صفحه 34 اجتماعی و انسان های اولیه بیاورید.دوشنبه امتحان فارسی از فصل 2.
 
 
 
 
 
پایه پنجم
شعر حفظ شود.یک صفحه املا بنویسند.با کلمات میهن اندیشه خاک پاییز یک بند بنویسند.جلسه آینده تدریس درس 5 پرسش داده می شود. کتاب خیلی سبز تا درس 5 حل شود.
روز چهار شنبه 95/08/26
 
پایه اول
 
برای علوم یک جانور بکشند و رنگ کنند در مورد خصوصیات آن توضیح دهند پوشش بدن نوع غذا حرکت ومحل زندگی آن صحبت کنند آدینه حل شود و شنبه تحویل دهند .قرآن سوره عصر را حفظ کنند شعر ساعت و داستان کمک به پدر و مادر را تمرین کنند.
 
 
 
 
 
پایه دوم
برگه کپی فارسی و ریاضی حل شود .فارسی فصل دوم روخوانی شود وتمرین شود
 
 
 
 
 
پایه سوم
آزمون جامع امضا شود و بیاورید .برگه ها حل شود. آزمون فارسی دارید.
 
 
 
 
پایه چهارم
درس هدیه در کلاس به صورت نمایش اجرا می شود.دوشنبه امتحان فارسی از فصل 2 و یک صفحه املا از درس قدم یازدهم و حکایت بنویسند.از درس حکایت رونویسی کنید.
 
 
 
 
پایه پنجم
کپی ها حل شود.شنبه امتحان فارسی از درس دوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
روز سه شنبه 25/ 08 /95
 
پایه اول 
 
فارسی درس تاب را روان خوانی کنند با تمرین های آن جدول دوستی تمرین وتکرار شود. سر مشق بلند خوانده وسپس نوشته شود. 
هر شب املا شب گفته شود. به تعداد روز های تعطیل املا بنویسند. هر نشانه ای که جدید درس داده می شود 5 فلاش کارت درست شود. 
قرآن مرور شود .بخش و صدا کشی و ریاضی زیر .کلمه بگویید شفاهی و کتبی. جمله بسازند از تمرین های کتاب کار. سوال بدهید حل کنند.
 
پایه دوم
 
کپی ها حل شود .دیکته از دزس مدرسه خرگوش ها. فردا دیکته از مدرسه خر گوش ها دارند
 
پایه سوم
 
روان خوانی قرآن و نماز 2و3و4 رکعتی پرسیده می شود. برگه را حل کنید. با هر کدام از کلمه های زیر یک بند بنویسید: موزه،گوش خراش،
طبیعت،مغازه، بوستان،عصا،مربی ورزش،ساحل.5 ضرب المثل با معنی بنویسید.
 
پایه چهارم
 
فارس: یک صفحه املا از درس قدم یازدهم و 10 کلمه مهم از درس قدم یازدهم پیدا کنید و با آن جمله بسازید.
ریاضی: صفحه 41،42،43 در دفتر بنویسید و حل کنید.مرور فصل را در کتاب حل کنید .سه شنبه آینده آزمون ریاضی از اول تا آخر فصل 2
 
پایه پنجم
 
فارسی: فردا امتحان از درس رازی و بیمارستان و رونویسی از درس حکایت زیرکی
ریاضی: تمرین های صفحه 43،44،45 در دفتر بنویسید وحل کنید.مرور فصل صفحه 44 در کتاب سه شنبه آینده بعد از آزمون از اول کتاب
تا جایی که خوانده اید.
 
روز یکشنبه 95/08/23
پایه فعالیت های خارج از کلاس
اول فارسی:
درس او  اول ترکیب ها تمرین و تکرار شود سپس کتاب فارسی و کلمات و جملات دفتر مشق بخش و صداکشی شود  - املاء نوشته شود .- او  اول و غیر اول روی ورقه A4 خودشان کشیده  و نقاشی شود و فردا بیاورند.-فردا بچه های گلم سفره بی رنگ بیاورند برای املاء.
بار اول مامان به بچه و بار دوم فرزندش به مامان دیکته بگوید.
ریاضی:
چند تمرین ریاضی گفته شود .
خط تقارن با میوه های منزل کار  یا با شابلون عین  تمرین کتاب شود.
صفحه 42 ماه تولد فرزندتان را به او بگویید.(در کلاس سوال خواهد شد.)
تمرین تفریق با میوه و کیک و اشیائی که دارید.
علوم:
هر دانش آموز  یک موجود زنده و غیر زنده روی ورقه A4 بکشد و فردا نوضیح دهد کدام زنده و کدام غیر زنده است. 
دوم کپی فارسی حل شود.از درس مدرسه خرگوش ها نوشته شود.قرآن صفحات 19 تا 22 در منزل رو خوانی شود.
سوم کاربرگ شماره 5 اجتماعی روی برگه انجام شود و پشت آن آیه 23 سوره اسراء و با معنی نوشته شود.
برگه را حل کنید.یک صفحه دیکته از کلماتی که حروف ع-غ-ذ-ژ-ص-ض-ط-ظ دارند بنویسید.
چهارم فارسی:
نوشتاری صفحات 32 تا 36 حل شود. یک صفحه املاء از درس یازدهم نوشته شود.
تکالیف ریاضی:صفحه 37 کتاب را در دفتر بنویسید و حل کنید و ضرب 2 الی 9 را 5 بار بنویسید.
پنجم تمرین ریاضی:صفحه 39 کتاب را در دفتر بنویسید و حل کنید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
روزچهار شنبه 95/08/19

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پایه پیش دبستان پیک اندیشه و تلاش تا 22 آبان حل شود -

اول

فارسی درس داده شده و سرمشق ها تمرین و تکرار شود - 3 عدد املاء نوشته شود - تیترها و نوشته های درشت روزنامه را به همراه خود بیاورند تا در کلاس آموزش داده شود - بخش و صداکشی تمرین شود - جدول دوستی حتما تکرار شود - روز شنبه دانش آموزانی که اندیشه و تلاش نیاورده اند حتما آورده شود

دوم

کپی داده شده از درس های علوم - فارسی - ریاضی و هدیه حل شود برای آمادگی آزمون جامع روز شنبه

سوم

برگه ها حل شود - از کلمات درس مورچه ریزه هر کدام یک خط نوشته - مطالعات پرسیده می شود - معمای صفحه 42 ریاضی را با کبریت روی برگه چسبانده و بیاورید .

چهارم

فارسی یک صفحه از کلمات مهم درس جدید بنویسید

پنجم

یک صفحه املا بنویسید از درس گلدان خالی

 
روز سه شنبه     95/08/04

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

شعر و سرود تمرین شود

اول

تفریق ریاضی صفحه 31 در منزل با انگشتان و هر وسیله ی دیگر تمرین شود - جدولی که اول کتاب فارسی چسبانده شده ترکیب های آن هر روز در منزل تمرین شود به نام جدول دوستی - برای نشانه ب بزرگ و کوچک 6 عدد فلش کارت درست شود سه تا برای ب کوچک و سه تا برای ب بزرگ تا آخر سال هر نشانه ای که یاد گرفته میشود 6 فلش کارت درست کنید

دوم

کپی ریاضی حل شود- از روی کلمات سخت بخش اول خرس کوچولو ی بار بنویسید

سوم

از عدد 1 تا 1000 به صورت 50تا 50 بنویسید- برگه را حل کنید- از درس اول تا هم بازی تمام کلماتی که حروف ع-غ -ذ ژ- ص-ض-ط-ظ دارند هر کدام یک کلمه نوشته - علوم پرسیده می شود

چهارم

جلسه آینده ریاضی از فصل اول آزمون گرفته می شود یکشنبه صفحه 27و28 در کتاب حل شود

پنجم

ریاضی صفحه 25و26 کتاب در دفتر نوشته شود. یکشنبه آزمون از فصل 1 ریاضی دروس دیگر تکلیف داده نشده

 
روز یکشنبه     95/08/02

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

 

اول

 

دوم

آزمون فارسی املاء از درس 2 گفته شد. کتاب خیلی سبز حل شد. کپی ریاضی حل شود. دیکته از درس 1 و2 گفته شود. چهارشنبه آزمون ریاضی داریم

سوم

برگه‌ها را حل کنید. وسایل کیف ابزار (گونیا، پرگار، ماشین حساب، خط کش 20 سانتی، پول)

چهارم

برای روز سه شنبه ریاضی سؤال 7 صفحه 20 را دریک برگه A4 بنویسید و بکشید. تمرین های صفحه 22 و 23 از کتاب خیلی سبز را حل کنید وبیاورید. جدول ضرت 2-9 را سه بار بنویسید. حتماً بچه ها یک خط کش با خود بیاورند.

پنجم

10 تا سؤال بنویسید و بیاورید و درس 4 پرسیده می شود. تکالیف ریاضی صفحه 22 و 23 از کتاب خیلی سبز را حل کنید و بیاورید. یک الگو با چوب کبریت روی برگه A4 درست کنید و بیاورید.

 
روز شنبه     95/08/01

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

 

اول

ریاضی جمع با انتقال با انگشتان تمرین شد. الگو کار شود.سرمشق ها با دقت نوشته شود علوم تمرین بدن انسان برای اینکه سالم و شاداب باشد احتیاج به چه کارهایی دارد بچه ها در کلاس گروه بندی شده و هر گونه فعالیت خود را توضیح دادند

دوم

فردا آزمون ماهانه فارسی از درس 1و2 برگه های کپی حل شود روخوانی کتاب انجام شود فردا شعر من یار مهربانم را می پرسم

سوم

سوالات را حل کنید کلمات درس حکایت و آسمان آبی هر کدام یک خط نوشته شود امتحان اجتماعی گرفته می شود

چهارم

سه شنبه از درس 1و2 فارسی امتحان گرفته می شود جلسه آینده از درس 4 مطالعات پرسیده می شودو 5 سوال بنویسید

پنجم

نگارش صفحه 21.22 حل شود از درس 4 یک صفحه لغت که ارزش املایی دارد بنویسید

 
روز چهار شنبه          95/7/28

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

تکلیف عدد 1

اول

 

دوم

برگه های داد ه شده ریاضی و فارسی حل شود ودیکته از درس 2 فارسی نوشته شود

سوم

برگه ها را حل کنید دیکته به مادر شنبه امتحان فارسی گرفته می شود

چهارم

درس اجتماعی نقشه کلاس خود را از بالا کشیده و درس 2و3 اجتماعی امتحان گرفته می شود

پنجم

یک صفحه املا از درس راز نشانه ها و یک صفحه لغت مهم که ارزش املایی دارد از درس راز نشانه ها

 
روز سه شنبه          95/7/27

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

تمرین شعر و قرآن

اول

متن آزمایشی ریااضی جمع با انتقال با انگشتان تمرین شود . الگو کار شود . سرمشق ها با دقت نوشته شود علوم بدن انسان برای اینکه سالم و شاداب باشد احتیاج به چه کارهایی دارند بچه ها در کلاس گروه بندی شدند به هر گروه فعالیت خود را توضیح دادند .

دوم

یک برگ ریاضی حل شود . از روی کلمات سخت درس یک بار بنویسید. فردا هدیه درس 1و2 پرسیده میشود

سوم

برگه ها را حل کنید .امتحان علوم چسب مداد رنگی برگه A4 بیاورید.

چهارم

فردا یک صفحه املا نوشته شود

پنجم

یک صفحه املا نوشته شود و یک صفحه لغات مهم درس 3 نوشته شود

 
 
روز یکشنبه      95/7/25

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

تکلیف لوح نویسی ( شکل چهارگوشه)

اول

علوم حواس پنجگانه با مثال و چه شغلهایی در این رابطه وجود دارد را تمرین کنند فارسی نگاره 8 را تمرین کنند با تمام تمرینها ریاضی صفحه 24 تناظر را تمرین کنند چوب خط را تمرین کنند با وسایلی که در منزل وجود دارد و علوم چه کارهایی به سلامتی کمک می کند تمرین شود

دوم

یک برگه کپی ریاضی حل شود از روی بخش اول درس 2 یک بار بنویس

سوم

برگه را حل کنید یک صفحه انشا درباره روز عاشورا بنویسید و نقاشی آن را بکشید روخوانی فارسی و علوم پرسیده می شود

چهارم

سه شنبه امتحان از درس 2 فارسی و شعر حفظی 2 صفحه از لغات مهم که ارزش املایی دارد برای روز دوشنبه بنویسید و یک صفحه املا بنویسید

پنجم

فردا از درس 3 ده سوال بنویسید و پرسیده می شود

 
روز:  شنبه          مورخ: 95/7/24

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

تمرین شعر و قرآن

اول

 

دوم

یک برگه کپی ریاضی حل شود. از روی بخش اول درس 2 یک بار بنویس

سوم

کلماتی که از درس تنگ بلور خط کشیدی یک خط بنویس. برگه ها را حل کنید. مطالعات پرسیده می شود.

چهارم

مطالعات : یک جدول بودجه بندی بنویسید. 10 تا سؤال از درس 3 مطالعات بنویسید. درس 2 و 3 جلسه آینده پرسیده می شود.

پنجم

2 صفحه فارسی لغات مهم را بنویسید. یک صفحه املا گفته شود. سه شنبه امتحان فارسی درس 2 تا آخر

 
روز:  دوشنبه          مورخ: 95/7/19
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

تکلیف عدد 1 شعر و سوره قرآن

اول

فارسی نگاره 7 کار شود. صداهای اول و آخر بخش کردن. ریاضی اشکال هندسی تمرین شود. علوم پنج مزه اصلی کار شود. آدینه ها و تکالیف نوشته شود.

دوم

روخوانی کتاب فارسی پرسیده شد. بنویسیم صفحه 17 و 19 حل شد. قرآن صفحه 11 تا 13 تدریس شد. ریاضی کتاب خیلی سبز حل شد. یک برگ کپی ریاضی و فارسی حل شود.

سوم

برگه ها را حل کنید. نماز، وضو و قرآن پرسیده می شود

چهارم

نوشتاری صفحه 17 و 18 را بنویسید. لغات مهم در درس جستجو را پیدا کنید و بنویسید.

پنجم

صفحه 15 و 16 نوشتاری حل شود. یک صفحه املا نوشته شود

 
روز:  یکشنبه          مورخ: 95/7/18
 

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

ریاضی ( شکل هندسی چهارگوش )

اول

 

دوم

یک برگ کپی ریاضی به همراه یک برگه رنگ آمیزی. یک دیکته از بخش اول کتابخانه کلاس ما

سوم

برگه ها را حل کنید. یک کلاف کاموا و قیچی بیاورید

چهارم

درس مطالعات یکشنبه آینده 5 سئوال از 2 صفحه اول درس 3 نوشته شود. شنبه امتحان مطالعات درس 2

پنجم

یک صفحه املا بنویسید. یک بیت شعر از کتاب انتخاب کنید و به قصه تبدیل کنید

 
روز:  شنبه          مورخ: 95/7/17

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

تمرین شعر و قرآن

اول

فارسی نگاره 6 بازی بازی تماشا را در منزل تمرین کنند. صدای اول و آخر بخش کردن تصویرک های کوچک. سرمشق جدید داده شد. لوحه ی کتاب حل شد. ریاضی با چوب کبریت اشکال هندسی درست کنند و شکل هایی که دوست دارند.

دوم

املا از بخش اول کتابخانه کلاس ما گفته شد. ریاضی ص 11 تدریس شد. کتاب بنویسیم ص 16 حل شد

سوم

کاربرگ شماره 3 اجتماعی را روی برگه جدید انجام دهید و فردا بیاورید. سؤالات را حل کنید. هدیه و اجتماعی پرسیده می شود

چهارم

مطالعات پرسیده می شود. آنهایی که گزارش ها رانیاورده اند بیاورند. یک صفحه املا بنویسید

پنجم

یک صفحه املا بنویسید. از درس 2 کلمات سه نقطه را پیدا کنید و بنویسید. فردا از درس فارسی پرسیده می شود.

 

روز:  چهارشنبه          مورخ: 95/7/14

پایه

 

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

 

اول

فارسی نگاره 5 پرسش و پاسخ شد. فلاش کارت صدای اول و آخر و بخش کردن کار شد. ریاضی انتقال انگشتان کار شد. الگوی شطرنجی تمرین شد. قرآن درس اول بسم الله الرحمن الرحیم تدریس و شعر بسم الله یاد داده شد.

دوم

یک برگ کپی - رونویسی از بخش اول درس کتابخانه کلاس ما

سوم

از درس ستایش - محله ی ما- زنگ ورزش - دو نقطه و سه نقطه و بی نقطه هستند هر کدام یک کلمه بنویس. ریاضی صفحه 18 در خانه حل شود. از 10 تا 500 به صورت دیجیتال و 10 تا 10 بنویس

چهارم

فارسی نوشتاری صفحه 14 و 15 و 16 انجام شود. یک صفحه املا از درس 2 بنویسید