روز:   شنبه          مورخ:98/10/7

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

آیه دوم سوره عصر تمرین شدو کاربرگ مسیر یابی انجام شد.مفاهیم علوم با نشانه های فصل زمستان آشنا شدیم.آواها و صداهای اول و آخر در کلمات یاد آوری شد.واحد کار هفته (خوراکی) گفتگو شد و شعرش کار شد

اول

قرآن و مرور و تدریس شد.دیکته گفته شد .فارسی تدریس شد نگارش کار شد.تکلیف: از سرمشق های ص 61 نگارش هر کدام 2 خط نوشته شود.با کلمات نوشته شده جمله سازی شود.جدول بخش و صداکشی کلمات نوشته شده کشیده شود.قرآن درس جدید برای جلسه بعد قرآن تمرین شود.

دوم

تمرین ریاضی انجام شود.یک خاطره درباره ی همکاری نوشته شود.لطفا در برگه ی A4که در کلاس داده شد انجام شود و تمیز و مرتب تحویل داده شود.

سوم 

نگارش درس کارنیک کامل انجام شود. یک دیکته از کار نیک نوشته شود. ریاضی دایره شعاع و قطر در دفتر کار شود با پرگار.ضرب 4 پرسیده می شود. اجتماعی درس 9دخوانده شودوص 28 انجام شود.

چهارم

ص55 کتاب ریاضی در کتاب حل شود.تصور کنیک انسان اولیه هستی که در غار بیدار شده ای کارهایت راتا پایان شب  در 3 بند بنویس ونگارش ص 41 حل شود.اجتماعی خوانده شود.به سوال در مورد رفتار هنگام بدگویی دیگران پاسخ دهید.

پنجم

هدیه درس 5و6 پرسیده می شود جلسه آینده. قرآن از درس 1تا آخر درس 7 معنی لغات قرآنی امتحان گرفته می شود. پیام قرآنی ص 48 انجام شود.آزمون هدیه و قرآن گرفته شد.فردا امتحان اجتماعی از درس منابع آب.دوشنبه آزمون چهار گزینه (پیشرفت تحصیلی) آاماده باشید.
ششم معنی لغات درس دریا قلی را در بیاورید لغات درس پرسیده می شود.در مورد یک موضوع دلخواه اطلاعات گرد آوری کنید و برای آن پرسشنامه طراحی کنید.
 
روز:  سه شنبه         مورخ: 98/9/5

پایه

فعالیت های خارج از کلاس

پیش دبستانی

 مفاهیم دینی.معرفی واحد یادگیری هفته.کاردستی.شعر.
اول
فعالیتها:فارسی(د) آموزش داده شد.نگارش و علوم و کارشد. کامپیوتر: میزکار.آیکون ها.باز و بسته کردن آیکون ها.و ویندوز آموزش داده شد.
تکلیف: جدول بخش و صدا کشی کلمات جدید.
جدول ترکیب جمله سازی با کلمات جدید.

دوم

 تمرین فارسی انجام شود.

یک املا از درس چوپان درستکار نوشته شود.(6 خط)

سوم

 یک صفحه دفتر شطرنجی مانند تمرین داده شده کار شود.برگه دسته بندی لوبیا انجام شود.

کیسه های بسته بندی 2تا 2تا حبوبات توسط بچه ها انجام شود.

نگارش ص 28 سوال 1و2 انجام شود.

چهارم

دفتر ریاضی حل شود.یک برگه به اتاقت بچسبان و هربار عصبانی شدی  ولی خشم خودت را کنترل کردی بنویس و هفته بعد به من تحویل بده.

داستان امام موسی کاظم را برای یکی از اعضای خانواده تعریف کن و خلاصه ی آن را در 5 خط بنویسید برگه علوم امضا شود و غلط های آن در دفتر امتحان بنویسیدو دفتر مشق حل شود.

پنجم

ریاضی ص 43 و 44 و 45 بدرستی حل شود.
آدینه حل شود.
فارسی پرسیده می شود.
ششم فعالیت4و6و7 اجتماعی را در کاغذ A4تحقیق کنید.ادامه تمرین ریاضی حل شود.رو خوانی قرآن پرسیده می شود.